Rechtspraakprocedure

De Afdeling rechtspraak van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) toetst als beroepsrechter beslissingen die zijn genomen over personen die een vrijheidsstraf of een vrijheidsbenemende maatregel ondergaan. Het gaat om gedetineerden, tbs-gestelden en jeugdigen in justitiële inrichtingen.

Behalve om beslissingen van de inrichtingsdirecteur kan het ook gaan over medisch handelen van een inrichtingsarts of beslissingen van de selectiefunctionaris of de minister van Justitie en Veiligheid. Daarnaast kunnen beslissingen worden getoetst ten aanzien van jeugdigen die met een civielrechtelijke titel in een jeugdzorg plus instelling verblijven.

De RSJ doet uitspraken in zaken die bijvoorbeeld gaan over plaatsing en overplaatsing, disciplinaire straffen en maatregelen, het wel of niet voorschrijven van medicijnen door een inrichtingsarts en weigering van verlof.

Op grond van de Jeugdwet heeft de RSJ een rechtspraaktaak ten aanzien van jeugdigen die op een civielrechtelijke titel in gesloten, niet-justitiële jeugdinstellingen verblijven.

De uitspraken van de RSJ zijn bindend, wat betekent dat er geen verdere beroepsmogelijkheid is.

Hoe verloopt de rechtspraakprocedure van de RSJ precies? Onderstaande video legt dat uit:

*Muziek speelt*

Logo RSJ staat in beeld.
Beeldtekst: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.

Voiceover:
Als u gedetineerd bent of tbs-gesteld, of u zit als jongere in een justitiële jeugdinrichting of een jeugdzorg plus instelling en u bent het niet eens met beslissingen over bijvoorbeeld plaatsing en overplaatsing, disciplinaire straffen of weigering van verlof, kunt u beroep aantekenen bij de RSJ.

Dat kan in de volgende gevallen: U heeft geklaagd over een beslissing van het hoofd van de inrichting en u bent het niet eens met de uitspraak van de beklagcommissie. Het hoofd van een inrichting kan overigens ook in beroep gaan tegen de uitspraken van een beklagcommissie.

Of: u heeft een verzoek gedaan om overplaatsing of deelname aan een penitentiair programma, maar bent het niet eens met de beslissing tot afwijzing van de selectiefunctionaris.
Heeft de selectiefunctionaris zonder voorafgaand verzoek van u een selectiebeslissing genomen, dan kunt u daartegen een bezwaarschrift bij de selectiefunctionaris indienen. Wordt dit ongegrond verklaard, dan kunt u daartegen in beroep gaan bij de RSJ.

Of: u bent het niet eens met het handelen van de inrichtingsarts en bemiddeling door het hoofd van de medische dienst en de medisch adviseur van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft niet geholpen.

Of: u bent het niet eens met een beslissing van de minister van Justitie en Veiligheid, bijvoorbeeld over verlof, strafonderbreking of verlenging passantentermijn.

Nadat u van de beslissing op de hoogte bent gesteld heeft u zeven dagen de tijd om beroep in te stellen bij de RSJ.
Dien uw beroep in via e-mail op beroepen@rsj.nl of per post. Meld in het beroep altijd: - uw naam, - waar u verblijft of verbleef, - tegen welke beslissing u een beroep instelt, en - waarom u het niet met de beslissing eens bent.

Een beroep verloopt óf alleen via een schriftelijke procedure óf er volgt een zitting in een penitentiaire inrichting of rechtbank. Het kan enkele maanden duren voordat een beroepschrift is behandeld. Als het beroep op zitting is besproken, volgt vaak binnen zes weken de uitspraak.

Het kan zijn dat de tenuitvoerlegging van de beslissing waartegen u een beroep instelt nog voortduurt. In dat geval kunt u de RSJ om schorsing vragen. Dat heeft alleen zin als de beslissing duidelijk in strijd is met de wet of kennelijk onredelijk of onbillijk is.

*Muziek stopt*

Logo RSJ staat in beeld.
Beeldtekst: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.