In beroep: jeugd

Wanneer een jongere in een justitiële jeugdinrichting of een jeugdzorg plus instelling het niet eens is met een beslissing die over hem of haar wordt genomen tijdens zijn straf of vrijheidsbenemende maatregelen, kan hij of zij daartegen in beroep gaan bij de RSJ.

Wanneer in beroep?

Een jongere kan in beroep in de volgende gevallen:  

 • Beklagcommissie / klachtencommissie
  Wanneer een jongere heeft geklaagd over een beslissing die over hem of haar is genomen en hij of zij is het niet eens met de uitspraak van de beklagcommissie / klachtencommissie dan kan hij of zij in beroep bij de RSJ. Datzelfde geldt voor een inrichtingsdirecteur die het niet eens is met de uitspraak van de beklagcommissie / klachtencommissie.
 • Selectiefunctionaris
  Als een jongere het niet eens is met de beslissing van een selectiefunctionaris tot afwijzing van een verzoek om overplaatsing dan kan hij of zij direct in beroep bij de RSJ.
  Heeft de selectiefunctionaris zonder voorafgaand verzoek van de jongere een selectiebeslissing genomen, dan kan hij of zij daartegen een bezwaarschrift bij de selectiefunctionaris indienen. Als het bezwaarschrift ongegrond wordt verklaard, kan de jongere daartegen in beroep.
 • Minister van Justitie en Veiligheid of inrichtingsarts
  Een jongere die het niet eens is met een beslissing van de minister van Justitie, bijvoorbeeld over verlof, kan direct in beroep bij de RSJ. Datzelfde geldt voor jongeren die het niet eens zijn met het handelen van een inrichtingsarts, na bemiddeling door het hoofd van de medische dienst en de medisch adviseur van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Indienen van beroep

Het indienen van een beroep gaat bij voorkeur via e-mail (beroepen@rsj.nl), maar kan ook per post. Daarvoor kan worden gebruikgemaakt van één van onderstaande formulieren.

Het is belangrijk om in elk geval te vermelden: de naam van de jongere, de gronden van het beroep en in welke inrichting hij of zij verblijft.

Als het beroep volgt op een uitspraak van de beklagcommissie / klachtencommissie moet ook het kenmerk, de datum van de uitspraak en de datum van ontvangst van de uitspraak zijn vermeld.

Bij rechtstreeks beroep graag de volgende informatie vermelden: datum beslissing, verslag van bemiddeling, datum ontvangst van beslissing en verslag van bemiddeling door de klager.

Afhandeling beroepsprocedure

Schriftelijk of zitting
Het kan dat een beroep alleen via een schriftelijke procedure verloopt, maar het kan ook zo zijn dat er een zitting volgt. Zittingen worden gehouden in een rechtbank. Lees hier meer informatie over het zittingenrooster.

Termijn
Het kan enkele maanden duren voordat een beroepschrift is behandeld. Als het beroep op zitting komt, volgt vaak binnen zes weken de uitspraak.

Schorsing

Het kan zijn dat de tenuitvoerlegging van de beslissing waartegen een justitiabele een klacht of beroep instelt of heeft ingesteld, nog voortduurt. In dat geval kan hij of zij de RSJ om schorsing vragen door een e-mail te sturen naar schorsingen@rsj.nl. Dat heeft alleen zin als de beslissing duidelijk in strijd is met de wet of kennelijk onredelijk of onbillijk.

Voor het aanvragen van een schorsing kan worden gebruikgemaakt van onderstaand formulier.

Het is belangrijk om in elk geval te vermelden: de naam van de jongere, de reden van het schorsingsverzoek en in welke inrichting hij of zij verblijft of verbleef.