Wat doet de Raad?

De RSJ ziet door advies en rechtspraak toe op een humane en rechtvaardige toepassing van sancties en jeugdbeschermingsmaatregelen. De RSJ streeft naar naleving van de fundamentele rechten van degenen die in het kader van sancties en jeugdbeschermingsmaatregelen aan de zorg van de overheid zijn toevertrouwd. De beginselen van goede bejegening vormen daarbij een leidraad. De RSJ houdt daarnaast rekening met de belangen van de slachtoffers en de veiligheid van de samenleving. De RSJ heeft als wettelijke taken rechtspraak en advisering. Hoewel gescheiden in uitvoering, is er sprake van gemeenschappelijke uitgangpunten.

_______________________________________________________________

Digitalisering bij de RSJ

De RSJ voert op dit moment een nieuw digitaal zaakgericht systeem (PEGA) in.
Dit systeem vervangt op termijn het huidige systeem BERBER. Uitgangspunt is dat alle oude, lopende rechtspraakzaken in het huidige systeem BERBER worden afgedaan en de nieuwe zaken in het nieuwe systeem PEGA worden ingevoerd.
Dit betekent dat voor de komende maanden brieven en mails die verschillend qua inhoud en lay-out kunnen zijn worden verstuurd.
Vanwege de doorontwikkeling van PEGA kan de inhoud van brieven en mails ook aan verandering onderhevig zijn.
Daarnaast kan op een aantal onderdelen een andere procesgang worden gehanteerd dan tot nu toe.

Getracht wordt de overgang naar het nieuwe digitale systeem zo geruisloos mogelijk te laten verlopen.
Mocht u nog vragen hebben, kunt u mailen naar: stafbureau@rsj.nl.