De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) is een onafhankelijk en toetsend orgaan.

Justitiabelen en jongeren bevinden zich in een afhankelijke positie. Zij hebben daarom bescherming nodig tegen te ver gaande inbreuken op hun (grond)rechten of een willekeurige toepassing daarvan. De overheid is verantwoordelijk voor de zorg van justitiabelen en jongeren. De RSJ ondersteunt de overheid hierbij.

Missie RSJ

De RSJ ziet toe op een humane en rechtvaardige toepassing van sancties en jeugdbeschermingsmaatregelen. Daarbij houdt de RSJ rekening met positie van slachtoffers en de veiligheid van de samenleving.

In de instellingswet zijn twee taken van de RSJ vastgelegd: advies en rechtspraak. Deze taken zijn gescheiden in uitvoering, maar hebben wel gemeenschappelijke uitgangspunten. De uitgangspunten zijn: onafhankelijk, transparant, voortvarend en samenwerkend.

Goede bejegening

Goede bejegening  vormt een kernbegrip in het werk van de RSJ. De RSJ werkt er namelijk aan mee dat de overheid zorgt voor een goede rechtspositie en bejegening van gestraften.

De RSJ neemt het begrip bejegening ruim en vat er alle aspecten van tenuitvoerlegging onder waarmee de gestrafte te maken heeft.

Meer lezen?

Bekijk het missiedocument van de RSJ en het rapport 'Goed bejegenen: beginselen voor het omgaan met ingeslotenen' bij de documenten.