Over de RSJ

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) is een onafhankelijk orgaan met een rechtsprekende en adviserende taak.

Justitiabelen en jeugdigen bevinden zich in een afhankelijke positie. Zij hebben daarom bescherming nodig tegen te ver gaande inbreuken op hun (grond)rechten of een willekeurige toepassing daarvan. De overheid is verantwoordelijk voor de zorg van justitiabelen en jeugdigen. De RSJ draagt hier aan bij.

Missie RSJ

De RSJ ziet toe op een humane en rechtvaardige toepassing van sancties en jeugdbeschermingsmaatregelen. Daarbij houdt de RSJ rekening met de rechtspositie van justitiabelen, positie van slachtoffers en nabestaanden en de veiligheid van de samenleving.

In de instellingswet zijn twee taken van de RSJ vastgelegd: advies en rechtspraak. Deze taken zijn gescheiden in uitvoering, maar hebben wel gemeenschappelijke uitgangspunten. De uitgangspunten zijn: onafhankelijk, deskundig, transparant, voortvarend en samenwerkend.

De RSJ is niet gebonden aan de belangen van enige organisatie, partij of overheid. De RSJ bestaat uit leden – voor wie de RSJ-werkzaamheden een neventaak zijn – en medewerkers zoals secretarissen en adviseurs.

Goede bejegening

Goede bejegening  vormt een kernbegrip in het werk van de RSJ. De RSJ werkt er namelijk aan mee dat de overheid zorgt voor een goede rechtspositie en bejegening van gestraften.

De RSJ neemt het begrip bejegening ruim en vat er alle aspecten van tenuitvoerlegging onder waarmee de gestrafte te maken heeft.

Werkbezoeken

De RSJ legt jaarlijks een aantal werkbezoeken af. De werkbezoeken dragen bij aan de uitwisseling van kennis en informatie tussen de RSJ en de instellingen in het veld. 
De RSJ vindt het belangrijk om op de hoogte te zijn van ontwikkelingen en uitdagingen in de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen. Specifiek voor de Afdeling advisering geldt dat het uitwisselen van gedachten en ideeën met mensen uit het veld bijdraagt aan de vorming van heldere adviezen met meerwaarde voor de uitvoeringspraktijk.

In de onderstaande video leggen wij kort uit wat de RSJ doet.

*Muziek speelt*

Logo RSJ staat in beeld.
Beeldtekst: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.

Voiceover:
De RSJ heeft als doel toe te zien op een humane en rechtvaardige toepassing van sancties en jeugdbeschermingsmaatregelen.
De RSJ heeft daartoe twee gelijkwaardige taken:
De Raad toetst als beroepsrechter beslissingen die zijn genomen over personen die een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel ondergaan.
Justitiabelen die het niet eens zijn met beslissingen die over hem of haar zijn genomen kunnen daartegen in beroep bij de RSJ.
Daarnaast adviseert de Raad de ministers van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over beleid en wetgeving op het gebied van straffen, maatregelen en Jeugdigen.
Dit zijn adviezen die of op verzoek van de ministers of op eigen initiatief worden uitgebracht op de domeinen: gevangeniswezen, forensische zorg, reclassering en jeugdigen.
Bij beide taken houdt de RSJ rekening met de positie van justitiabelen, de veiligheid van de samenleving en de positie van slachtoffers en nabestaanden.
De RSJ heeft dus twee taken die zijn ondergebracht in één organisatie.
Hoewel deze taken gescheiden zijn in uitvoering, wordt er gewerkt vanuit de gemeenschappelijke uitgangspunten; onafhankelijk, deskundig, transparant, voortvarend en samenwerkend.

*Muziek stopt*

Logo RSJ staat in beeld.
Beeldtekst: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.

Meer lezen?

Bekijk het missiedocument van de RSJ en het rapport 'Goed bejegenen: beginselen voor het omgaan met ingeslotenen' bij de documenten.

Lees het Reglement voor de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.

Klik hier voor de Gedragscode van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.