Over de RSJ

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) is een onafhankelijk orgaan met een rechtsprekende en adviserende taak.

Justitiabelen en jeugdigen bevinden zich in een afhankelijke positie. Zij hebben daarom bescherming nodig tegen te ver gaande inbreuken op hun (grond)rechten of een willekeurige toepassing daarvan. De overheid is verantwoordelijk voor de zorg van justitiabelen en jeugdigen. De RSJ draagt hier aan bij.

Missie RSJ

De RSJ ziet toe op een humane en rechtvaardige toepassing van sancties en jeugdbeschermingsmaatregelen. Daarbij houdt de RSJ rekening met de rechtspositie van justitiabelen, positie van slachtoffers en nabestaanden en de veiligheid van de samenleving.

In de instellingswet zijn twee taken van de RSJ vastgelegd: advies en rechtspraak. Deze taken zijn gescheiden in uitvoering, maar hebben wel gemeenschappelijke uitgangspunten. De uitgangspunten zijn: onafhankelijk, deskundig, transparant, voortvarend en samenwerkend.

De RSJ is niet gebonden aan de belangen van enige organisatie, partij of overheid. De RSJ bestaat uit leden – voor wie de RSJ-werkzaamheden een neventaak zijn – en medewerkers zoals secretarissen en adviseurs.

Goede bejegening

Goede bejegening  vormt een kernbegrip in het werk van de RSJ. De RSJ werkt er namelijk aan mee dat de overheid zorgt voor een goede rechtspositie en bejegening van gestraften.

De RSJ neemt het begrip bejegening ruim en vat er alle aspecten van tenuitvoerlegging onder waarmee de gestrafte te maken heeft.

Werkbezoeken

De RSJ legt jaarlijks een aantal werkbezoeken af. De werkbezoeken dragen bij aan de uitwisseling van kennis en informatie tussen de RSJ en de instellingen in het veld. 
De RSJ vindt het belangrijk om op de hoogte te zijn van ontwikkelingen en uitdagingen in de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen. Specifiek voor de Afdeling advisering geldt dat het uitwisselen van gedachten en ideeën met mensen uit het veld bijdraagt aan de vorming van heldere adviezen met meerwaarde voor de uitvoeringspraktijk.

De onderstaande video werd gemaakt ter gelegenheid van het 70 jarig bestaan van de RSJ en bevat uitspraken van mensen die van belang zijn voor de organisatie en die aangeven wat de meerwaarde van de RSJ is.

Meer lezen?

Bekijk het missiedocument van de RSJ en het rapport 'Goed bejegenen: beginselen voor het omgaan met ingeslotenen' bij de documenten.

Lees het Reglement voor de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.