Afdeling rechtspraak

De Afdeling rechtspraak toetst als beroepsrechter beslissingen die zijn genomen over personen die een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel ondergaan: gedetineerden, tbs-gestelden en jeugdigen in justitiële jeugdinrichtingen.

Behalve om beslissingen van de inrichtingsdirecteur kan het ook gaan over medisch handelen van een inrichtingsarts of beslissingen van de selectiefunctionaris of de minister van Veiligheid en Justitie.

Daarnaast kunnen beslissingen worden getoetst ten aanzien van jeugdigen die met een civielrechtelijke titel in een jeugdzorg plus instelling verblijven.

Krachtens de Jeugdwet heeft de RSJ een rechtspraaktaak ten aanzien van jeugdigen die op een civielrechtelijke titel in gesloten, niet-justitiële jeugdinstellingen verblijven.

Lees hier meer over de rechtspraakprocedure.

Wet

De RSJ toetst aan de wet (m.n. de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en de Jeugdwet) en aan de redelijkheid en billijkheid.

De uitspraken zijn bindend: er is geen verdere beroepsmogelijkheid. Het aantal zaken dat op het terrein van de rechtspraak wordt behandeld, is de afgelopen jaren steeds fors toegenomen.

Adoptie

De RSJ adviseert in individuele zaken aangaande de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie; hierbij gaat het om heroverweging in geval de minister voor Rechtsbescherming aspirant-adoptief-ouders de 'beginseltoestemming' tot adoptie heeft geweigerd.

Bekijk jurisprudentie.