Overzicht raadsleden

De raadsleden van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) zijn verdeeld over de Afdelingen advisering en rechtspraak. Han Moraal is algemeen voorzitter van de RSJ en voorzitter van de Afdeling advisering. Eric Bakker is voorzitter van de Afdeling rechtspraak.

De Afdeling rechtspraak voert de rechtsprekende taken uit in het kader van de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen die hem bij wet zijn opgedragen.

De Afdeling advisering brengt gevraagd en op eigen initiatief adviezen uit. In het jaarlijkse adviesprogramma vermeldt de afdeling de onderwerpen waarover zij het komende jaar zal adviseren.

Functies en nevenfuncties leden Afdeling advisering RSJ

Naam Functie(s) Nevenfunctie(s)
prof. dr. J.J. Asscher
 • Hoogleraar forensische orthopedagogiek Universiteit Utrecht
 • Lid Raad van Toezicht stichting Het Vergeten Kind
 • Voorzitter EFCAP- NL
 • Voorzitter Stichting pro Juventute Amsterdam
 • Lid Campbell Committee Crime and Justice Group
mr. G.P. van de Beek
 • Rechter rechtbank Rotterdam
 • Voorzitter raad van toezicht Rotterdams Philharmonisch Orkest
 • (gast)docent van de SSR, het opleidingsinstituut van de rechterlijke macht
mr. M. Boumans MBA MPM
 • Burgemeester gemeente Doetinchem
 • Voorzitter raad van toezicht PHION, orkest van Gelderland en Overijssel, Deventer
 • Voorzitter raad van toezicht Zorggroep Sint Maarten, Denekamp
 • Vicevoorzitter raad van toezicht Kenniscentrum Sport en Bewegen, Ede
 • Lid adviesraad opleiding recht en bestuur Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 • Examinator NCOI Hogeschool bachelor en master bestuurskunde, Utrecht
 • Lid bestuur stichting erfgoed landgoed Landfort, Megchelen
drs. C.L. Bruinsma
 • Psychiater CTP Veldzicht
 • Bestuurslid Stichting TOP
prof. dr. J.M. Harte
 • Hoogleraar evaluatie juridische gedragsinterventies, afdeling strafrecht en criminologie, faculteit rechtsgeleerdheid, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Bestuurslid van het Psychiatrisch Juridisch Gezelschap
 • Lid van de Regiegroep Landelijke Databank Penitentiaire Psychiatrische Centra
 • Redacteur van PROCES, Tijdschrift voor Strafrechtspleging
 • Lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van het NIFP
mr. drs. M. Jeltes
 • Beleidsadviseur Stichting Halt
 • Rechter-plaatsvervanger team jeugd bij de rechtbanken Rotterdam en Amsterdam
 • Docent jeugd(straf)recht in opdracht van instellingen en (commerciële) cursusaanbieders

 • Lid van de Examencommissie, vakkamer Strafrecht van de Beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten

 • Lid van de Commissie Toezicht Arrestantenzorg Noord-Holland

 • Medewerker Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (FJR)

 • Oprichter en beheerder Kenniscentrum Jeugdrecht
mr. dr. S. Meijer
 • Universitair docent straf(proces)recht
 • Bijzonder hoogleraar penitentiair recht
mr. H.J. Moraal MPA
 • Secretaris-generaal van de International Association of Prosecutors (IAP)
 • Voorzitter Vereniging Vrienden van het Residentie Orkest
 • Voorzitter Stichting Instrumenten Fonds Residentie Orkest
 • Voorzitter Stichting Jan van den Broek Fonds
mr. D. van Putten
 • Rechter-plaatsvervanger strafsector, rechtbank Rotterdam
dr. F. Takes
 • Docent en onderzoeker Radboud Universiteit Nijmegen
 • Filosoof
 • Lid van de Ethiek Commissie Sociale Wetenschappen
mr. dr. drs. M.J. Vonk
 • Hoogleraar Internationaal en Europees Personen- en Familierecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen
 • Raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Haag
 • Gastprofessor Universiteit Antwerpen

Functies en nevenfuncties leden Afdeling rechtspraak RSJ

Naam Functie(s) Nevenfunctie(s)

mr. M.J.A.G. van Baal                

 • Rechter rechtbank Roermond-Limburg                
 • Lid landelijke beoordelingscommissie rio’s
 • Voorzitter van de ondernemingsraad van de rechtbank Limburg
 • Vice-voorzitter van de raad van toezicht van stichting Swalm & Roer voor onderwijs en opvoeding

drs. M.I. van den Baar-Vroon       

 • Huisarts
mr. F.A.M. Bakker
 • Senior raadsheer gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 • Voorzitter College gerechtelijk deskundigen van het NRGD
 • Voorzitter Adviescollege Verloftoetsing tbs

msc. M. Bakker
 • Gedragswetenschappper bij Samen Veilig Midden-Nederland, SAVE

drs. G.F.M. Bakx          

 • Voorzitter Atletencommissie Rotterdam Marathon
 • Voorzitter Atletencommissie Marathon Eindhoven
 • Voorzitter Atletencommissie CPC Den Haag
mr. A.B. Baumgarten
 • Advocaat en rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam
 • Voorzitter dagelijks bestuur Nederlands Israëlietische Gemeente
 • Bestuurder Stichting Joods Leven
 • Plaatsvervangend lid van de raad van discipline Den Haag bij de Nederlandse Orde van Advocaten
drs. U.A. Breedijk
 • Directeur, Psychotherapeut BIG, Psycholoog MSc Tamarix-Psychologie
mr. drs. F.M.J. Bruggeman
 • Psychiater
 • Lid regionaal Medisch Tuchtcollege Amsterdam
 • Lid Raad van Toezicht Trajectum
F. van Dekken
 • Hoofdinspecteur van politie Midden-Nederland / teamleider Team Grootschalige Opsporing
 • Trainer en adviseur bij Interfocus Consultancy Training
mr. E. Dinjens
 • Rechter Rechtbank Amsterdam
mr. C. Dijkstra
 • Senior rechter-bestuurder rechtbank Gelderland
 • Voorzitter bestuur Stichting Japanse Vrouwenkampen
 • Voorzitter bestuur stichting Vrienden van Insula Dei en Huize Kohlmann
A.C. Djadoenath
 • Psychiater
 • Herlaarhof / Reinier van Arkel
 • Ggz Breburg
 • Consultatief psychiater bij Centrum 2020
 • ZZP Consultaties en advies
mr. S. Djebali
 • Senior rechter
mr. C. Fetter
 • Raadsheer

mr. dr. B. Frederiks

 • Universitair docent gezondheidsrecht/senior onderzoeker
 • Voorzitter klachtencommissie ongewenste omgangsvormen, Amsterdam UMC
 • Lid jurist van het College van Beroep voor de Examens (COBEX) van de Vrije Universiteit
 • Plaatsvervangend lid College voor de Rechten van de Mens
 • Lid Raad van Toezicht Esdege-Reigersdaal
 • Lid jurist Centraal Tuchtcollege in Den Haag

mr. F.H.J. van Gaal           

 • Advocaat bij Van Gaal Advocatuur
 • Docent Stichting Politie Vormingscentrum
 • Docent opleidingsinstituut Advocatenpunten
 • Lid Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten

dr. mr. R.S.T. Gaarthuis        

 • Universitair Docent Straf(proces)recht                        
 • Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam
Drs. B.A. Geurts
 • Huisarts
mr. L.C.P. Goossens
 • Senior rechter Rechtbank Gelderland
 • Bezoldigd rechter plaatsvervanger in de rechtbank Gelderland; 
 • Docent SSR;
 • Arbiter Nederland Arbitrage Instituut.
drs. K.M.P.A.M. Habryka
 • Huisarts
 • Lid landelijke klachtencommissie voor het bijzonder onderwijs
 • Lid van de Calamiteitencommissie van Medrie (Huisartsenpost)
mr. A. van Holten
 • Raadsheer gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 • Raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam
 • Juridisch toetser Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD)
 • Docent SSR
mr. M.J.H. van den Hombergh
 • Senior rechter bij de strafrechtsector Rechtbank Limburg
mr. M. Iedema
 • Raadsheer gerechtshof Amsterdam, sector strafrecht
 • Plaatsvervangend voorzitter van de landelijke klachtencommissie voor het Christelijk primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
mr. dr. P. Jacobs
 • Universitair docent straf(proces)recht aan de Universiteit Utrecht
 • Lid van de expert pool van het Europees Comité ter Preventie van Foltering en Inhumane en Vernederende Behandeling en Bestraffing (CPT) van de Raad van Europa
 • Lid van de redactie van het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM/NJCM-bulletin)
 • Bestuurslid Vereniging voor Penitentiair Recht en Penologie
 • Lid van de redactieraad van het Kenniscentrum Commissie van Toezicht
dr. T. Jambroes
 • iHub (jeugdzorg, speciaal onderwijs en jeugd-ggz), locatie Opvoedpoli Den Haag en Locatie ’t Anker te Harreveld
 • De Waag (ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg voor jeugd en volwassenen), locatie Zaandam
 • (gast) docent bij SSR
 • Pro Justitia rapporteur NIFP
drs. A.A.J. Jeurissen
 • Tandarts
 • Tandarts docent opleiding Tandheelkunde Nijmegen
 • Bestuurslid Reünisten Vereniging Tandheelkunde Nijmegen
mr. A. Jongsma
 • Rechter rechtbank Noord-Nederland
 • Voorzitter Kids United
 • Lid van de Klachtencommissie van Jeugdbescherming Noord

drs. R.J.H.M. Kievitsbosch      

 • Zelfstandig ondernemer bij Alpaca-Interim BV

drs. N.C.J.A.M. Kochx             

 • Huisarts
 • Bestuurder SHoKo, Samenwerkende Huisartsen organisatie Kempen en omstreken
 • Lid Klachtencommissie SKGE (Klachten en Geschillen Eerstelijns Huisartsenzorg)
mr. R.H. Koning
 • Senior raadsheer gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 • Examinator opleiding gerechtstolken, Stichting Instituut van Gerechtstoken- en vertalers
 • Voorzitter Klachtencommissie Gezondheidszorg Defensie (KCGD)
 • Redactielid van het Militair Rechtelijk Tijdschrift (MRT)
 • Vrijwilliger bij het Omgangshuis Arnhem

mr. W.S. Korteling      

 • Raadsheer Gerechtshof Den Haag
 • Bestuurslid Stichting Mets
mr. dr. J. de Lange
 • Strafrechter rechtbank Rotterdam
 • Auteur Handboek Strafzaken (losbladig)
mr. drs. N.C. van Lookeren Campagne
 • Senior Raadsheer afdeling strafrecht, gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 • Voorzitter klachtenonderzoekcommissie Rijnstate Arnhem
 • Docent SDU-cursus Getuigenverhoren in het strafrecht
mr. J.M.C. Louwinger-Rijk
 • Raadsheer gerechtshof Amsterdam
 • Docent bij de Academie voor de Rechtspraktijk (AVDR)
mr. J.B. Oreel
 • Rechter rechtbank Amsterdam
 • Vertrouwenscontactpersoon hockeyclub Amsterdam
mr. A. Pahladsingh
 • Senior EU jurist bij Afdeling Juridische Zaken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, team algemeen bestuursrecht
 • Rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Amsterdam, sector strafrecht (Internationale Rechtshulpkamer)
 • Voorzitter The Hague International Research Institute Migration Law (HIRIM)
 • Voorzitter College van Bezwarencommissie bij de Raad voor Accreditatie (Utrecht)
 • Redacteur Journaal Vreemdelingenrecht 
 • Redacteur Crimmigratie & Recht
 • Docent SSR (Studiecentrum Rechtspleging)
 • Auteur en redacteur diverse handboeken/commentaren op terrein migratierecht bij SDU Uitgeverij
 • Docent bij verschillende opleidingen op het terrein EU recht en migratierecht
 • Lid Raad van Toezicht bij Defence for Children
mr. M.F.A. van Pelt
 • Medeoprichter en eigenaar Parkzicht Advocaten Rotterdam
 • Secretaris van de Vereniging van Jeugd(straf)recht Advocaten Rotterdam (VJAR)
M.L. Plas
 • Raadsheer strafrecht Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

drs. F.W Post  

 • Directeur-Bestuurder bij Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend      
drs. P.J.M. van Puffelen
 • Huisarts
 • Voorzitter Adviesraad NHG standaarden Nederlands huisartsgenootschap
 • Vertrouwensarts van hockeyvereniging Hudito Delft
mr. drs. R. Raat
 • Senior rechter rechtbank Gelderland

mr. drs. J.T.W. van Ravenstein                 

 • Rechter rechtbank Den Haag
 • Plaatsvervangend voorzitter regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg Amsterdam
 • Voorzitter klachtadviescommissie Erasmusuniversiteit Rotterdam (ad hoc)
Ph. Schouten Msc
 • Tandarts en Tandarts-docent
  Radboud UMC Tandheelkunde
 • Bestuurslid NSRV Jolly Jumper
 • Lid Management Team (MT) pijler onderwijs tandheelkunde Radboud UMC
mr. F. Sieders
 • Senior strafrechter
mr. D. van der Sluis
 • Rechter
mr. dr. A.M.G. Smit
 • Senior raadsheer
 • Voorzitter Nederlandse Stichting Colombia Caravana
 • Auteur Tekst & Commentaar Internationaal Strafrecht, Kluwer
 • Auteur Tekst & Commentaar Strafrecht
mr. D.R. Sonneveldt
 • Raadsheer gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 • Docent bij de Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR)

drs. M.R. van Veen
 • Bestuurslid Stichting Marigold Memorial
 • Plv. voorzitter commissie van toezicht Arrestantenzorg Midden-Nederland
 • Bestuurslid Stichting Gemeenschap Service Nijmegen Stad en Land
 • Lid van de Raad van Advies van het Nederlands Helsinki Comité

 • Nederlands lid van de Voortgangscommissie Sint Maarten

dr. J.G. Vinke
 • GZ-psycholoog
 • Gecertificeerd Advanced Practitioner Sensorimotor Psychotherapy®
 • Coördinator opleiding Sensorimotor Psychotherapy
 • Rapporteur familierecht NIFP
 • Lid redactieraad De Psycholoog (NIP)
 • Gastmedewerker Universiteit Leiden, Pedagogische Wetenschappen, Forensische gezinspedagogiek en jeugdhulpverlening
 • Freelance docent, onderwijs- en congresontwikkelaar (o.a. bij de RINO groep, Trauma Academie – CELEVT, Logacom)
 • Lid van Editorial Board Adoption Quarterly
mr. D.W.J. Vinkes
 • Rechter
M.J. Vos
 • Raadsheer in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 • Lid redactie Nederlandse Jurisprudentie (tot 1 januari 2023)
 • Lid redactie EB, tijdschrift voor scheidingsrecht
 • Plv. voorzitter Klachtencommissie GGZ Delfland, Delft
 • Plv. voorzitter Klachtenonderzoekscommissie Ziekenhuis Rijnstate, Arnhem.
drs. W.M. van der Vlist
 • Klinisch Psycholoog-Psychotherapeut
 • P-opleider & Praktijkopleider (GZ/PT/KP) Tactus verslavingszorg
 • Werkzaam in een psychotherapie praktijk
 • Lid van de Opleidingscommisie KP van de Radboud Centrum voor Sociale Wetenschappen

 • Voorzitter Stichting ISTDP-International

 • Docent Diagnostiek en Behandeling RINO Groep

mr. S.C.M. Wouda-van Velzen

 • Advocaat bij Advocatenhuys Velperweg                                  
 • Rechter-plaatsvervanger rechtbank Overijssel
 • Lid van de Raad van Toezicht van Stichting Sius

mr. B. van der Werf

 • Advocaat bij DNA Strafrechtadvocaten            
 • Raadsheer-plaatsvervanger bij Gerechtshof Amsterdam
dr. S.L. van Woerden
 • Rapporteur Pro Justitia (jeugd) NIFP
 • Zelfstandig GZ-psycholoog
 • Bestuurslid Prison Yoga Project
 • Gastdocent RINO en SPON
mr. S. Woudman-Bijl
 • Partner bij Van Giffen Advocaten
 • Kinderrechter-plaatsvervanger bij rechtbank Rotterdam
 • Tentamencommissie van het vak Oefenrechtbank (UVA)