Overzicht raadsleden

De raadsleden van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) zijn verdeeld over de Afdelingen advisering en rechtspraak. Han Moraal is algemeen voorzitter van de RSJ en voorzitter van de Afdeling advisering. Eric Bakker is voorzitter van de Afdeling rechtspraak.

De Afdeling rechtspraak voert de rechtsprekende taken uit in het kader van de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen die hem bij wet zijn opgedragen.

De Afdeling advisering brengt gevraagd en op eigen initiatief adviezen uit. In het jaarlijkse adviesprogramma vermeldt de afdeling de onderwerpen waarover zij het komende jaar zal adviseren.

Functies en nevenfuncties leden Afdeling advisering RSJ

Naam Functie(s) Nevenfunctie(s)
drs. J.P. Abell
 • Adviseur
 • Lid Klachtencommissie Ongewenst Gedrag, VU
prof. dr. J.J. Asscher
 • Hoogleraar forensische orthopedagogiek Universiteit Utrecht
mr. G.P. van de Beek
 • Rechter rechtbank Rotterdam
 • Voorzitter raad van toezicht Rotterdams Philharmonisch Orkest
 • (gast)docent van de SSR, het opleidingsinstituut van de rechterlijke macht
mr. M. Boumans MBA MPM
 • Burgemeester gemeente Doetinchem
 • Voorzitter raad van toezicht Gelders Orkest / Orkest van het Oosten
 • Lid raad van toezicht Kenniscentrum Sport, Ede
 • Voorzitter raad van toezicht Zorggroep Sint Maarten, Denekamp
 • Lid adviesraad opleiding recht en bestuur, Rijksuniversiteit Groningen
 • Examinator NCOI Hogeschool Bachelor en Master Bestuurskunde
drs. C.L. Bruinsma
 • Psychiater CTP Veldzicht
prof. dr. J.M. Harte
 • Hoogleraar evaluatie juridische gedragsinterventies, afdeling strafrecht en criminologie, faculteit rechtsgeleerdheid, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Bestuurslid van het Psychiatrisch Juridisch Gezelschap
 • Lid van de Regiegroep Landelijke Databank Penitentiaire Psychiatrische Centra
 • Redacteur van PROCES, Tijdschrift voor Strafrechtspleging
 • Lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van het NIFP
mr. drs. M. Jeltes
 • Beleidsadviseur Stichting Halt
 • Rechter-plaatsvervanger team jeugd bij de rechtbanken Rotterdam en Amsterdam
 • Docent jeugd(straf)recht in opdracht van instellingen en (commerciële) cursusaanbieders

 • Lid van de Examencommissie, vakkamer Strafrecht van de Beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten

 • Lid van de Commissie Toezicht Arrestantenzorg Noord-Holland

mr. dr. S. Meijer
 • Universitair docent straf(proces)recht
 • Hoogleraar penitentiair recht VU Amsterdam
 • Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam, sector strafrecht
mr. H.J. Moraal MPA
 • Secretaris-generaal van de International Association of Prosecutors (IAP)
 • Voorzitter Vereniging Vrienden van het Residentie Orkest
 • Voorzitter Stichting Instrumenten Fonds Residentie Orkest
 • Voorzitter Stichting Jan van den Broek Fonds
 • Lid Commissie Integriteit Politieke Partij VVD
 • Lid Raad van Advies Kansspel Autoriteit
mr. D. van Putten
 • Rechter-plaatsvervanger strafsector, rechtbank Rotterdam
 • Lid raad van advies Oorlogsgravenstichting
 • Lid klankbordgroep van de adviescommissie NCTV Toekomstbestendig stelsel bewaken en beveiligen
dr. F. Takes
 • Filosoof en docent ethiek Radboud Universiteit Nijmegen
mr. dr. drs. M.J. Vonk
 • Universitair docent / onderzoek familierecht VU Amsterdam
 • Raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Haag
 • Gastprofessor Universiteit Antwerpen

Functies en nevenfuncties leden Afdeling rechtspraak RSJ

Naam Functie(s) Nevenfunctie(s)
mr. F.A.M. Bakker
 • Senior raadsheer gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 • Voorzitter College gerechtelijke deskundigen van het NRGD
mr. A.B. Baumgarten
 • Advocaat en rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam
mr. P. de Bruin
 • Senior rechter
 • Docent kort geding, procesrecht, beslag - en executierecht, SDU
 • Docent kort geding, beslagrecht en arbeidsprocesrecht, Academie voor de Rechtspraktijk
 • Toetsontwikkelaar beslag - en executierecht, Uitvoeringsorganisatie beroepsopleiding advocatuur
 • Redacteur Groene Serie rechtsvordering, Wolters Kluwer
 • Lid Commissie voor het kerkrecht, Oud Katholieke kerk van Nederland
 • Voorzitter en penningmeester, Oud Katholieke parochie Leiden
 • Lid en fungerend voorzitter van het College van Advies voor kerkelijke rechtsaangelegenheden, Oud Katholieke kerk van Nederland
 • Plaatsvervangend lid klachtencommissie seksueel misbruik, Oud Katholieke Kerk van Nederland
mr. drs. F.M.J. Bruggeman
 • Psychiater
 • Lid Klachtencommissie Altrecht
 • Lid regionaal Medisch Tuchtcollege Den Haag
drs. M.R. Daniel MPM
 • Hoofd Operatiën politie-eenheid Noord-Nederland
 • Voorzitter Platform Drugs
 • Dagvoorzitter grote bijeenkomsten voor zowel overheid als bedrijfsleven
 • Voorzitter Stichting Christian Children; een stichting ter ondersteuning van kansarme kinderen in de Filippijnen
 • Voorzitter kerkbestuur BPK Arnhem
F. van Dekken
 • Hoofdinspecteur van politie Midden-Nederland / teamleider Team Grootschalige Opsporing
 • Trainer en adviseur bij Interfocus Consultancy Training
mr. E. Dinjens
 • Rechter Rechtbank Amsterdam
mr. C. Dijkstra
 • Senior rechter-bestuurder rechtbank Gelderland
 • Voorzitter bestuur Stichting Japanse Vrouwenkampen
 • Voorzitter bestuur stichting Vrienden van Insula Dei en Huize Kohlmann
A.C. Djadoenath
 • Psychiater
 • Herlaarhof / Reinier van Arkel
 • Ggz Breburg
 • Consultatief psychiater bij Centrum 2020
 • ZZP Consultaties en advies
mr. S. Djebali
 • Senior rechter
mr. C. Fetter
 • Raadsheer
drs. M.P. Frankenhuis
 • Huisarts
 • Voorzitter Huisartsenadviesraad van Stichting Thebe Mark en Maas
 • Lid raad van toezicht Woonzorgcentrum Ruitersbos
 • Lid bezwaarcommissie stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg
 • Vicevoorziter klachtencommissie Amphia ziekenhuis
drs. K.M.P.A.M. Habryka
 • Huisarts
 • Lid landelijke klachtencommissie voor het bijzonder onderwijs
 • Lid van de Calamiteitencommissie van Medrie (Huisartsenpost)
mr. J.D. den Hartog
 • Raadsheer gerechtshof Arnhem
mr. A. van Holten
 • Raadsheer gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 • Raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam
 • Juridisch toetser Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD)
 • Docent SSR
mr. M.J.H. van den Hombergh
 • Senior rechter bij de strafrechtsector Rechtbank Limburg
mr. M. Iedema
 • Raadsheer gerechtshof Amsterdam, sector strafrecht
 • Plaatsvervangend voorzitter van de landelijke klachtencommissie voor het Christelijk primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
mr. dr. P. Jacobs
 • Universitair docent straf(proces)recht aan de Universiteit Utrecht
 • Lid van de expert pool van het Europees Comité ter Preventie van Foltering en Inhumane en Vernederende Behandeling en Bestraffing (CPT) van de Raad van Europa
 • Lid van de redactie van het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM/NJCM-bulletin)
 • Bestuurslid Vereniging voor Penitentiair Recht en Penologie
 • Lid van de redactieraad van het Kenniscentrum Commissie van Toezicht
 • Coördinator van het Juridisch Spreekuur Gedetineerden (JSG)
 • Lid van de kerngroep van stichting Mens en Strafrecht
dr. T. Jambroes
 • Kinder- en jeugdpsychiater bij Levvel
 • Senior onderzoeker bij Amsterdam UMC, divisie vrouw-kind centrum
 • (gast) docent bij SSR
 • ZZP'er bij Care Express, onderdeel van iHub
drs. A.A.J. Jeurissen
 • Tandarts
 • Tandarts docent opleiding Tandheelkunde Nijmegen
 • Bestuurslid Reünisten Vereniging Tandheelkunde Nijmegen
mr. A. Jongsma
 • Rechter rechtbank Noord-Nederland
 • Voorzitter Kids United
 • Lid van de Klachtencommissie van Jeugdbescherming Noord
mr. R.H. Koning
 • Raadsheer gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 • Examinator opleiding gerechtstolken, Stichting Instituut van Gerechtstoken- en vertalers
 • Voorzitter Klachtencommissie Gezondheidszorg Defensie (KCGD)
 • Redactielid van het Militair Rechtelijk Tijdschrift (MRT)
mr. dr. J. de Lange
 • Strafrechter rechtbank Rotterdam
 • Auteur Handboek Strafzaken (losbladig)
mr. drs. N.C. van Lookeren Campagne
 • Raadsheer afdeling strafrecht, gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem
 • Voorzitter klachtenonderzoekcommissie Rijnstate Arnhem
 • Docent SDU-cursus Getuigenverhoren in het strafrecht
mr. E. Lucas
 • Advocaat
 • Bestuurslid Stichting Beheer Derdengelden Nauta & Lucas Advocaten
 • Voorzitter Stichting Law on the Road, opleidingsinstelling voor advocaten
 • Secretaris lokale ledenafdeling PvdA Lelystad
mr. drs. L.C. Mulder MCM
 • Zelfstandig adviseur
 • Voorzitter college van toezicht Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
mr. J.B. Oreel
 • Rechter rechtbank Amsterdam
 • Vertrouwenscontactpersoon hockeyclub Amsterdam
mr. M. Ouderaa-Keppels
 • Raadsheer bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
mr. M.F.A. van Pelt
 • Advocaat en medeoprichter Van Vollenhoven Advocaten Rotterdam
 • secretaris van de Vereniging van Jeugd(straf)recht Advocaten Rotterdam (VJAR)
mr. A. Pahladsingh
 • Jurist en rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam
drs. P.J.M. van Puffelen
 • Huisarts
 • Voorzitter Adviesraad NHG standaarden Nederlands huisartsgenootschap
 • Vertrouwensarts van hockeyvereniging Hudito Delft
mr. drs. R. Raat
 • Senior rechter rechtbank Gelderland
mr. F. Sieders
 • Senior strafrechter
mr. D. van der Sluis
 • Rechter
mr. dr. A.M.G. Smit
 • Senior raadsheer
 • Voorzitter Nederlandse Stichting Colombia Caravana
 • Auteur Tekst & Commentaar Internationaal Strafrecht, Kluwer
 • Gecommitteerde afstudeerzittingen, Juridische Hogeschool Avans-Fontys
mr. D.R. Sonneveldt
 • Rechter rechtbank Gelderland
 • Docent bij de Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR)

 • Docent voor Mediationkit (opleidings- en trainingsinstituut voor mediators)

mr. MJ. Stolwerk
 • Voorheen raadsheer gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
mr. T.B. Trotman
 • Raadsheer gerechtshof Den Haag
 • Lector Strafrecht SSR
 • Lid Raad van Toezicht Nederlands Helsinki Comité
 • Voorzitter Benoemingadviescommissie Raad voor Cultuur
 • Voorzitter Stichting Rechters voor Rechters
drs. M.R. van Veen
 • Bestuurslid Stichting Marigold Memorial
 • Plv. voorzitter commissie van toezicht Arrestantenzorg Midden-Nederland
 • Bestuurslid Stichting Gemeenschap Service Nijmegen Stad en Land
 • Lid van de Raad van Advies van het Nederlands Helsinki Comité

dr. J.G. Vinke
 • GZ-psycholoog
 • Gecertificeerd Advanced Practitioner Sensorimotor Psychotherapy®
 • Coördinator opleiding Sensorimotor Psychotherapy®
 • Rapporteur familierecht NIFP
 • Lid wetenschappelijk adviesraad Strakx traumacentra
 • Lid redactieraad De Psycholoog (NIP)
 • Gastmedewerker Master Forensische Gezinspedagogiek Universiteit Leiden
 • Freelance docent bij de RINO Groep in Utrecht
 • Freelance docent en onderwijsontwikkelaar (o.a. bij de RINO groep, Trauma Academie – CELEVT)

mr. D.W.J. Vinkes
 • Rechter
drs. B.A. Geurts
 • Huisarts
drs. C.D. Witsenburg
 • GZ-psycholoog / Registerpsycholoog Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en Kind & Jeugd Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
 • Zelfstandig gevestigd interim manager / - directeur Jeugdzorg, GGZ en forensisch veld
 • Lid van de Raad van Toezicht van Enver
mr. S. Woudman-Bijl
 • Zelfstandig advocaat in samenwerking met Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten te Amsterdam
 • Kinderrechter-plaatsvervanger bij rechtbank Rotterdam
 • Tentamencommissie van het vak Oefenrechtbank (UVA)