Overzicht raadsleden

De raadsleden van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) zijn verdeeld over de Afdelingen advisering en rechtspraak. Frederieke Leeflang is algemeen voorzitter van de RSJ en voorzitter van de Afdeling advisering. Eric Bakker is voorzitter van de Afdeling rechtspraak.

De Afdeling rechtspraak voert de rechtsprekende taken uit in het kader van de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen die hem bij wet zijn opgedragen.

De Afdeling advisering brengt gevraagd en op eigen initiatief adviezen uit. In het jaarlijkse adviesprogramma vermeldt de afdeling de onderwerpen waarover zij het komende jaar zal adviseren.

Functies en nevenfuncties leden Afdeling advisering RSJ

Naam Functie(s) Nevenfunctie(s)
drs. J.P. Abell
 • Adviseur
 • Lid Klachtencommissie Ongewenst Gedrag, VU
mr. G.P. van de Beek
 • Rechter rechtbank Rotterdam
 • Lid Regionaal Medisch Tuchtcollege Den Haag
 • Voorzitter raad van toezicht Rotterdams Philharmonisch Orkest
 • (gast)docent van de SSR, het opleidingsinstituut van de rechterlijke macht
mr. M. Boumans MBA MPM
 • Burgemeester gemeente Doetinchem
 • Voorzitter raad van toezicht Gelders Orkest / Orkest van het Oosten
 • Lid raad van toezicht Kenniscentrum Sport, Ede
 • Voorzitter raad van toezicht Zorggroep Sint Maarten, Denekamp
 • Lid Mijnraad, Den Haag
 • Lid adviesraad opleiding recht en bestuur, Rijksuniversiteit Groningen
 • Examinator NCOI Hogeschool Bachelor en Master Bestuurskunde
drs. C.L. Bruinsma
 • Psychiater CTP Veldzicht
prof. dr. J.M. Harte
 • Hoogleraar evaluatie juridische gedragsinterventies, afdeling strafrecht en criminologie, faculteit rechtsgeleerdheid, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Programmaleider wetenschappelijk onderzoek in het PPC Zaanstad
mr. drs. M. Jeltes
 • Docent en onderzoeker jeugdrecht Universiteit Leiden
 • Lid van de Examencommissie, vakkamer Strafrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten
 • Rechter-plaatsvervanger team jeugd bij de rechtbanken Rotterdam en Amsterdam
 • Kernlid van de Stichting Mens en Strafrecht
prof. dr. P.H. van der Laan
 • Hoogleraar reclassering Vrije Universiteit Amsterdam
 • Waarnemend directeur bij het NSCR
 • Lid Sociaal Wetenschappelijke Raad (SWR) van de KNAW
 • Member steering committee Campbell Crime and Justice group
mr. F.J. Leeflang
 • Managing Partner Deloitte Legal
 • Voorzitter Audit Advisory Committee Algemene Rekenkamer
 • Vicevoorzitter Raad van Toezicht KWF Kankerbestrijding
 • Vicevoorzitter bestuur AmsterdamDiner Foundation
 • Lid Algemeen Bestuurscollege Koninklijke Bibliotheek
 • Ondernemingskamer functionaris
mr. dr. S. Meijer
 • Universitair docent strafrecht Vrije Universiteit Amsterdam
 • Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam, sector strafrecht
mr. D. van Putten
 • Rechter-plaatsvervanger strafsector, rechtbank Rotterdam
 • Lid raad van advies Oorlogsgravenstichting
mr. dr. drs. M.J. Vonk
 • Universitair docent / onderzoek familierecht VU Amsterdam
 • Raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Haag
 • Gastprofessor Universiteit Antwerpen

Functies en nevenfuncties leden Afdeling rechtspraak RSJ

Naam Functie(s) Nevenfunctie(s)
mr. F.A.M. Bakker
 • Senior raadsheer gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 • Voorzitter College gerechtelijke deskundigen van het NRGD
mr. P. de Bruin
 • Senior rechter
 • Docent kort geding, procesrecht, beslag - en executierecht, SDU
 • Docent kort geding, beslagrecht en arbeidsprocesrecht, Academie voor de Rechtspraktijk
 • Toetsontwikkelaar beslag - en executierecht, Uitvoeringsorganisatie beroepsopleiding advocatuur
 • Redacteur Groene Serie rechtsvordering, Wolters Kluwer
 • Lid Commissie voor het kerkrecht, Oud Katholieke kerk van Nederland
 • Voorzitter en penningmeester, Oud Katholieke parochie Leiden
 • Lid en fungerend voorzitter van het College van Advies voor kerkelijke rechtsaangelegenheden, Oud Katholieke kerk van Nederland
 • Plaatsvervangend lid klachtencommissie seksueel misbruik, Oud Katholieke Kerk van Nederland
mr. drs. F.M.J. Bruggeman
 • Psychiater
 • Lid Klachtencommissie Altrecht
 • Lid regionaal Medisch Tuchtcollege Den Haag
U.P. Burke
 • Zzp'er (training, coaching, advies)
 • Trainer/adviseur bij CreatAbility
drs. M.R. Daniel MPM
 • Hoofd Operatiën politie-eenheid Noord-Nederland
 • Voorzitter Platform Drugs
 • Dagvoorzitter grote bijeenkomsten voor zowel overheid als bedrijfsleven
 • Voorzitter Stichting Christian Children; een stichting ter ondersteuning van kansarme kinderen in de Filippijnen
 • Voorzitter kerkbestuur BPK Arnhem
F. van Dekken
 • Hoofdinspecteur van politie Midden-Nederland / teamleider Team Grootschalige Opsporing
 • Trainer en adviseur bij Interfocus Consultancy Training
mr. E. Dinjens
 • Rechter Rechtbank Amsterdam
mr. C. Dijkstra
 • (interim) directeur Internationaal Juridisch Instituut te Den Haag
 • Rechter-plaatsvervanger strafrecht
A.C. Djadoenath
 • Psychiater
 • Herlaarhof / Reinier van Arkel
 • Ggz Breburg
 • Consultatief psychiater bij Centrum 2020
 • ZZP Consultaties en advies
mr. S. Djebali
 • Senior rechter
mr. C. Fetter
 • Raadsheer
drs. M.P. Frankenhuis
 • Huisarts
 • Voorzitter Huisartsenadviesraad
 • Lid adviescommissie Proeftuin Zorgvernieuwing, stichting Thebe Mark en Maas
 • Lid raad van toezicht Woonzorgcentrum Ruitersbos
 • Lid bezwaarcommissie stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg
 • Vicevoorziter klachtencommissie Amphia ziekenhuis
drs. K.M.P.A.M. Habryka
 • Huisarts
 • Lid landelijke klachtencommissie voor het bijzonder onderwijs
 • Lid van de Calamiteitencommissie van Medrie (Huisartsenpost)
mr. J.D. den Hartog
 • Raadsheer gerechtshof Arnhem
drs. H. Heddema
 • Voorheen directeur GGZ
 • Voorheen algemeen directeur Dienst Justitiële Inrichtingen (jeugd en gevangeniswezen)
 • Lid adviesraad WMO gemeente Apeldoorn
 • Voorzitter bestuur Voedselbank gemeente Apeldoorn
 • Lid van de (externe) klachtencommissie van de Raad voor de Kinderbescherming
mr. A. van Holten
 • Raadsheer gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 • Raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam
 • Juridisch toetser Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD)
 • Lid raad van toezicht Prisma te Almere (onderwijs)
 • Docent SSR
mr. M.J.H. van den Hombergh
 • Senior rechter bij de strafrechtsector Rechtbank Limburg
mr. M. Iedema
 • Raadsheer gerechtshof Amsterdam, sector strafrecht
 • Plaatsvervangend voorzitter van de landelijke klachtencommissie voor het Christelijk primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
mr. dr. P. Jacobs
 • Universitair docent straf(proces)recht aan de Universiteit Utrecht
 • Kernlid Stichting Mens en Strafrecht
 • Bestuurslid Vereniging van Penitentiar Recht en Penologie
dr. T. Jambroes
 • Bascule, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie
drs. A.A.J. Jeurissen
 • Tandarts
 • Tandarts docent opleiding Tandheelkunde Nijmegen
 • Bestuurslid Reünisten Vereniging Tandheelkunde Nijmegen
mr. A. Jongsma
 • Rechter rechtbank Noord-Nederland
mr. R.H. Koning
 • Raadsheer gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 • Examinator opleiding gerechtstolken, Stichting Instituut van Gerechtstoken- en vertalers
dr. H.J.P. Kroeze
 • Tandarts
mr. dr. J. de Lange
 • Strafrechter rechtbank Rotterdam
 • Auteur Handboek Strafzaken (losbladig)
 • Docent bij SSR
mr. drs. N.C. van Lookeren Campagne
 • Raadsheer afdeling strafrecht, gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem
 • Voorzitter klachtenonderzoekcommissie Rijnstate Arnhem
 • Docent SDU-cursus Getuigenverhoren in het strafrecht
mr. E. Lucas
 • Advocaat
 • Bestuurslid Stichting Beheer Derdengelden Nauta & Lucas Advocaten
 • Voorzitter Stichting Law on the Road, opleidingsinstelling voor advocaten
mr. R.M. Maanicus
 • Raadsheer bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 • Docent SSR: politierechter, straf(proces)recht en proces verbaal ter terechtzitting recht en getuigenverhoor
 • Lid tuchtkamer Instituut voor Sportrechtspraak
prof. dr. H.J.C. van Marle
 • Hoogleraar forensische psychiatrie Erasmus Medisch Centrum en Erasmus Universiteit Rotterdam (met emiraat)
 • Rapporteur voor de rechtbank
 • Consulent bij FPC De Kijvelanden
mr. drs. J.P. Meesters
 • Psychiater
 • Forensisch rapporteur
mr. drs. L.C. Mulder MCM
 • Zelfstandig adviseur
 • Voorzitter college van toezicht Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
 • Lid-beroepsgenoot Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag
mr. J.M.L. Niederer
 • Staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State
 • Voorzitter raad van commissarissen Brabant Water N.V.
mr. J.B. Oreel
 • Rechter rechtbank Amsterdam
 • Vertrouwenspersoon hockeyclub Amsterdam
mr. M. Ouderaa-Keppels
 • Raadsheer bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
mr. M.F.A. van Pelt
 • Advocaat en medeoprichter Van Vollenhoven Advocaten Rotterdam
 • secretaris van de Vereniging van Jeugd(straf)recht Advocaten Rotterdam (VJAR)
drs. P.J.M. van Puffelen
 • Huisarts
 • Voorzitter Adviesraad NHG standaarden Nederlands huisartsgenootschap
mr. drs. R. Raat
 • Senior rechter rechtbank Gelderland
mr. D. van der Sluis
 • Rechter
mr. dr. A.M.G. Smit
 • Senior raadsheer
mr. D.R. Sonneveldt
 • Rechter rechtbank Gelderland
 • Docent bij de Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR)

 • Docent voor Mediationkit (opleidings- en trainingsinstituut voor mediators)

 • Docent bij de Beroepsopleiding voor Advocaten

mr. MJ. Stolwerk
 • Rechter-plaatsvervanger rechtbank Midden Nederland
mr. T.B. Trotman
 • Raadsheer gerechtshof Den Haag
 • Lector Strafrecht SSR
 • Lid Raad van Toezicht Nederlands Helsinki Comité
 • Voorzitter Benoemingadviescommissie Raad voor Cultuur
 • Lid Raad van Toezicht Unicef
drs. M.R. van Veen
 • Bestuurslid Stichting Marigold Memorial
 • Lid taskforce Nederlands Veiligheidsinstituut
 • Plv. voorzitter commissie van toezicht Arrestantenzorg Midden-Nederland
 • Bestuurslid Stichting Gemeenschap Service Nijmegen Stad en Land
 • Lid Raad van Onpartijdigheid CIIO
dr. J.G. Vinke
 • GZ-psycholoog
 • Gecertificeerd Advanced Practitioner Sensorimotor Psychotherapy®
 • Coördinator opleiding Sensorimotor Psychotherapy®
 • Rapporteur familierecht NIFP
 • Lid wetenschappelijk adviesraad Strakx traumacentra
 • Lid redactieraad De Psycholoog (NIP)
 • Gastmedewerker Master Forensische Gezinspedagogiek Universiteit Leiden
 • Freelance docent bij de RINO Groep in Utrecht
mr. D.W.J. Vinkes
 • Rechter
drs. B.A. Wellens-Geurts
 • Huisarts
drs. C.D. Witsenburg
 • GZ-psycholoog / Registerpsycholoog Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en Kind & Jeugd Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
 • Zelfstandig gevestigd interim manager / - directeur Jeugdzorg, GGZ en forensisch veld
drs. J.E. Wouda
 • Klinisch psycholoog BIG/Psychotherapeut BIG Henriëtte Hartsenkliniek, Intensieve Behandelkliniek en Ambulatorium Tactus Verslavingszorg te Zutphen
 • Vrijgevestigd klinisch psycholoog BIG en psychotherapeut BIG in de Praktijk voor Psychologie en Psychotherapie Arnhem
 • Supervisor en leertherapeut NVP en VGCT
mr. S. Woudman-Bijl
 • Zelfstandig advocaat in samenwerking met Van Gessel Jonge Vos Hammerstein Advocaten te Amsterdam
 • Kinderrechter-plaatsvervanger bij rechtbank Rotterdam
 • Tentamencommissie van het vak Oefenrechtbank (UVA)