Overzicht raadsleden

De raadsleden van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) zijn verdeeld over de Afdelingen advisering en rechtspraak. Han Moraal is algemeen voorzitter van de RSJ en voorzitter van de Afdeling advisering. Eric Bakker is voorzitter van de Afdeling rechtspraak.

De Afdeling rechtspraak voert de rechtsprekende taken uit in het kader van de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen die hem bij wet zijn opgedragen.

De Afdeling advisering brengt gevraagd en op eigen initiatief adviezen uit. In het jaarlijkse adviesprogramma vermeldt de afdeling de onderwerpen waarover zij het komende jaar zal adviseren.

Functies en nevenfuncties leden Afdeling advisering RSJ

Naam Functie(s) Nevenfunctie(s)
prof. dr. J.J. Asscher
 • Hoogleraar forensische orthopedagogiek Universiteit Utrecht
 • Lid Raad van Toezicht stichting Het Vergeten Kind
 • Voorzitter Stichting pro Juventute Amsterdam
 • Lid Campbell Committee Crime and Justice Group
mr. M. Boumans MBA MPM
 • Burgemeester gemeente Doetinchem
 • Vicevoorzitter Vereniging Nederlandse Gemeenten, Den Haag
 • Voorzitter raad van toezicht PHION, orkest van Gelderland en Overijssel, Deventer
 • Voorzitter raad van toezicht Zorggroep Sint Maarten, Denekamp
 • Voorzitter raad van toezicht Kenniscentrum Sport en Bewegen, Utrecht
 • Lid bestuur stichting erfgoed landgoed Landfort, Megchelen
drs. C.L. Bruinsma
 • Psychiater CTP Veldzicht
 • Bestuurslid Stichting TOP
prof. dr. J.M. Harte
 • Hoogleraar evaluatie juridische gedragsinterventies, afdeling strafrecht en criminologie, faculteit rechtsgeleerdheid, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Bestuurslid van het Psychiatrisch Juridisch Gezelschap
 • Lid van de Regiegroep Landelijke Databank Penitentiaire Psychiatrische Centra
 • Redacteur van PROCES, Tijdschrift voor Strafrechtspleging
 • Lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van het NIFP
mr. drs. M. Jeltes
 • Raadsheer in opleiding Strafrecht, Gerechtshof Amsterdam
 • Rechter-plaatsvervanger team jeugd bij de rechtbank Rotterdam
 • Lid van de Maatschappelijke Kring van Advies van Stichting Halt 
 • Lid van de redactie van JurisDidact 
 • Docent jeugd(straf)recht in opdracht van instellingen en (commerciële) cursusaanbieders
mr. dr. S. Meijer
 • Universitair docent straf(proces)recht
 • Bijzonder hoogleraar penitentiair recht
mr. H.J. Moraal MPA
 • Voorzitter Vereniging Vrienden van het Residentie Orkest
 • Voorzitter Stichting Instrumenten Fonds Residentie Orkest
 • Voorzitter Stichting Jan van den Broek Fonds
mr. D. van Putten
 • Rechter-plaatsvervanger strafsector, rechtbank Rotterdam
mr. drs. M. C. C. van de Schepop
 • Raadsheer (jeugd-)strafrecht Gerechtshof ’s Hertogenbosch
 • Delegatielid en rapporteur La VII Caravana Internacional de Juristas
 • Lid Commissie van Wijzen, hersteloperatie kinderopvangtoeslag
 • Lid Raad van Toezicht Holland Dance Festival
 • Vicevoorzitter Raad van Toezicht ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat
dr. F. Takes
 • Docent en onderzoeker Radboud Universiteit Nijmegen
 • Filosoof
 • Lid van de Ethiek Commissie Sociale Wetenschappen
mr. dr. drs. M.J. Vonk
 • Hoogleraar Internationaal en Europees Personen- en Familierecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen
 • Raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Haag
 • Gastprofessor Universiteit Antwerpen

Functies en nevenfuncties leden Afdeling rechtspraak RSJ

Naam Functie(s) Nevenfunctie(s)
mr. D. Riani el Achhab
 • Senior rechter Rechtbank Midden-Nederland
 • Beoordelaar bij de Beroepsopleiding advocaten

mr. M.J.A.G. van Baal                

 • Senior Rechter rechtbank Roermond-Limburg                
 • Lid landelijke beoordelingscommissie rio’s
 • Voorzitter van de ondernemingsraad van de rechtbank Limburg

drs. M.I. van den Baar-Vroon       

 • Huisarts
mr. F.A.M. Bakker
 • Senior raadsheer gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 • Voorzitter Adviescollege Verloftoetsing tbs
msc. M. Bakker
 • Orthopedagoog
 • Criminoloog
 • Teamleider Behandelzaken bij GGz Centraal, cluster Klinisch Herstel

drs. G.F.M. Bakx          

 • Voorzitter Atletencommissie Rotterdam Marathon
 • Voorzitter Atletencommissie Marathon Eindhoven
 • Voorzitter Atletencommissie CPC Den Haag
mr. A.B. Baumgarten
 • Advocaat en rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam
 • Voorzitter dagelijks bestuur Nederlands Israëlietische Gemeente
 • Bestuurder Stichting Joods Leven
 • Plaatsvervangend lid van de raad van discipline Den Haag bij de Nederlandse Orde van Advocaten
drs. U.A. Breedijk
 • Directeur, Psychotherapeut BIG, Psycholoog MSc Tamarix-Psychologie
mr. drs. F.M.J. Bruggeman
 • Psychiater
 • Lid regionaal Medisch Tuchtcollege Amsterdam
 • Lid Raad van Toezicht Trajectum
F. van Dekken
 • Hoofdinspecteur van politie Midden-Nederland / teamleider Team Grootschalige Opsporing
 • Trainer en adviseur bij Interfocus Consultancy Training
mr. E. Dinjens
 • Senoir rechter Rechtbank Amsterdam
mr. C. Dijkstra
 • Senior rechter-bestuurder rechtbank Gelderland
 • Voorzitter bestuur Stichting Japanse Vrouwenkampen
 • Voorzitter bestuur stichting Vrienden van Insula Dei en Huize Kohlmann
mr. S. Djebali
 • Senior rechter rechtbank Amsterdam
 • Vice-voorzitter van de Raad voor de Journalistiek 
mr. C. Fetter
 • Raadsheer

mr. dr. B. Frederiks

 • Universitair docent gezondheidsrecht/senior onderzoeker
 • Voorzitter klachtencommissie ongewenste omgangsvormen, Amsterdam UMC
 • Lid jurist van het College van Beroep voor de Examens (COBEX) van de Vrije Universiteit
 • Plaatsvervangend lid College voor de Rechten van de Mens
 • Lid Raad van Toezicht Esdege-Reigersdaal
 • Lid jurist Centraal Tuchtcollege in Den Haag

mr. F.H.J. van Gaal           

 • Advocaat bij Van Gaal Advocatuur
 • Docent Stichting Politie Vormingscentrum
 • Docent opleidingsinstituut Advocatenpunten
 • Lid Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten

dr. mr. R.S.T. Gaarthuis        

 • Universitair Docent Straf(proces)recht                        
 • Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam
Drs. B.A. Geurts
 • Huisarts
 • Lid Regionale Toetsingscommissie Euthanasie
mr. L.C.P. Goossens
 • Senior rechter Rechtbank Gelderland
 • Bezoldigd rechter plaatsvervanger in de rechtbank Gelderland; 
 • Docent SSR;
 • Arbiter Nederland Arbitrage Instituut.
drs. K.M.P.A.M. Habryka
 • Huisarts
 • Lid landelijke klachtencommissie voor het bijzonder onderwijs
 • Lid van de Calamiteitencommissie van Medrie (Huisartsenpost)
mr. A. van Holten
 • Senior rechter Rechtbank Overijssel
 • Raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam
 • Juridisch toetser Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD)
 • Docent SSR
mr. M.J.H. van den Hombergh
 • Senior rechter bij de strafrechtsector Rechtbank Limburg
mr. M. Iedema
 • Raadsheer gerechtshof Amsterdam, sector strafrecht
mr. dr. P. Jacobs
 •  Universitair hoofddocent straf(proces)recht aan de Tilburg University
 • Lid van de expert pool van het Europees Comité ter Preventie van Foltering en Inhumane en Vernederende Behandeling en Bestraffing (CPT) van de Raad van Europa
 • Lid van de redactie van het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM/NJCM-bulletin)
 • Bestuurslid Vereniging voor Penitentiair Recht en Penologie
 • Lid van de redactieraad van het Kenniscentrum Commissie van Toezicht
dr. T. Jambroes
 • iHub (jeugdzorg, speciaal onderwijs en jeugd-ggz), iHub familiezorg te Den Haag en JeugdzorgPlus instelling te Harreveld
 • De Waag (ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg voor jeugd en volwassenen), locatie Zaandam
 • (gast) docent bij SSR
 • Pro Justitia rapporteur NIFP
drs. A.A.J. Jeurissen
 • Tandarts
 • Tandarts docent opleiding Tandheelkunde Nijmegen
 • Bestuurslid Reünisten Vereniging Tandheelkunde Nijmegen
mr. A. Jongsma
 • Rechter rechtbank Noord-Nederland
 • Voorzitter Kids United
 • Lid van de Klachtencommissie van Jeugdbescherming Noord

drs. R.J.H.M. Kievitsbosch      

 • Adviseur Veiligheid/Detentie Ministerie van Binnenlandse Zaken, DG Koninkrijksrelaties, directie landen (Curacao, Aruba, Sint Maarten) 

drs. N.C.J.A.M. Kochx             

 • Huisarts
 • Bestuurder SHoKo, Samenwerkende Huisartsen organisatie Kempen en omstreken
 • Lid Klachtencommissie SKGE (Klachten en Geschillen Eerstelijns Huisartsenzorg)
mr. R.H. Koning
 • Senior raadsheer gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 • Examinator opleiding gerechtstolken, Stichting Instituut van Gerechtstoken- en vertalers
 • Voorzitter Klachtencommissie Gezondheidszorg Defensie (KCGD)
 • Redactielid van het Militair Rechtelijk Tijdschrift (MRT)

mr. W.S. Korteling      

 • Raadsheer Gerechtshof Den Haag
mr. dr. J. de Lange
 • Strafrechter rechtbank Rotterdam
 • Auteur Handboek Strafzaken (losbladig)
mr. drs. N.C. van Lookeren Campagne
 • Senior Raadsheer afdeling strafrecht, gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 • Voorzitter klachtenonderzoekcommissie Rijnstate Arnhem
mr. J.M.C. Louwinger-Rijk
 • Raadsheer gerechtshof Amsterdam
 • Docent bij de Academie voor de Rechtspraktijk (AVDR)
mr. J.B. Oreel
 • Rechter rechtbank Amsterdam
 • Vertrouwenscontactpersoon hockeyclub Amsterdam
dr. mr. A. Pahladsingh
 • Senior EU jurist bij Afdeling Juridische Zaken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, team algemeen bestuursrecht
 • Rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Amsterdam, sector strafrecht (Internationale Rechtshulpkamer)
 • Voorzitter The Hague International Research Institute Migration Law (HIRIM)
 • Voorzitter College van Bezwarencommissie bij de Raad voor Accreditatie (Utrecht)
 • Redacteur Journaal Vreemdelingenrecht 
 • Redacteur Crimmigratie & Recht
 • Docent SSR (Studiecentrum Rechtspleging)
 • Auteur en redacteur diverse handboeken/commentaren op terrein migratierecht bij SDU Uitgeverij
 • Docent bij verschillende opleidingen op het terrein EU recht en migratierecht
 • Lid Raad van Toezicht bij Defence for Children
mr. M.F.A. van Pelt
 • Medeoprichter en eigenaar Parkzicht Advocaten Rotterdam
 • Bestuurslid van de Vereniging van Jeugd(straf)recht Advocaten Rotterdam (VJAR)
M.L. Plas
 • Raadsheer strafrecht Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

F.W Post, MBA

 • Directeur-Bestuurder bij Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend      
drs. P.J.M. van Puffelen
 • Huisarts
 • Voorzitter Adviesraad NHG standaarden Nederlands huisartsgenootschap
 • Vertrouwensarts van hockeyvereniging Hudito Delft
mr. drs. R. Raat
 • Senior rechter rechtbank Gelderland

mr.  J.T.W. van Ravenstein                 

 • Senior rechter rechtbank Den Haag
 • Plaatsvervangend voorzitter regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg Amsterdam
 • Voorzitter college van beroep voor de examens TU Delft
Ph. Schouten Msc
 • Tandarts
 • Tandarts-docent Tandheelkunde Radboud UMC
mr. F. Sieders
 • Senior Rechter Rechtbank Noord-Nederland
 • Voorzitter Klachtencommissie Scholengemeenschap Stichting Nassau\Vincent te Assen
mr. D. van der Sluis
 • Senior rechter rechtbank Rotterdam
 • Lector strafrecht en docent Studiecentrum Rechtspleging (SSR)
mr. dr. A.M.G. Smit
 • Senior raadsheer
 • Voorzitter Nederlandse Stichting Colombia Caravana
 • Auteur Tekst & Commentaar Internationaal Strafrecht, Kluwer
 • Auteur Tekst & Commentaar Strafrecht
mr. D.R. Sonneveldt
 • Raadsheer gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 • Docent bij de Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR)

drs. M.R. van Veen
 • Plv. voorzitter commissie van toezicht Arrestantenzorg Midden-Nederland
 • Bestuurslid Stichting Gemeenschap Service Nijmegen Stad en Land
 • Lid van de Raad van Advies van het Nederlands Helsinki Comité

 • Nederlands lid van de Voortgangscommissie Sint Maarten

dr. J.G. Vinke
 • GZ-psycholoog
 • Gecertificeerd Advanced Practitioner Sensorimotor Psychotherapy®
 • Coördinator opleiding Sensorimotor Psychotherapy
 • Rapporteur familierecht NIFP
 • Lid redactieraad De Psycholoog (NIP)
 • Gastmedewerker Universiteit Leiden, Pedagogische Wetenschappen, Forensische gezinspedagogiek en jeugdhulpverlening
 • Freelance docent, onderwijs- en congresontwikkelaar (o.a. bij de RINO groep, Trauma Academie – CELEVT, Logacom)
 • Lid van Editorial Board Adoption Quarterly
mr. D.W.J. Vinkes
 • Rechter
M.J. Vos
 • Raadsheer in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 • Lid redactie EB, tijdschrift voor scheidingsrecht
 • Voorzitter Klachtenonderzoekscommissie Ziekenhuis Rijnstate, Arnhem.
drs. W.M. van der Vlist
 • Klinisch Psycholoog-Psychotherapeut
 • P-opleider & Praktijkopleider (GZ/PT/KP) Tactus verslavingszorg
 • Werkzaam in een psychotherapie praktijk
 • Lid van de Opleidingscommisie KP van de Radboud Centrum voor Sociale Wetenschappen

 • Voorzitter Stichting ISTDP-International

mr. S.C.M. Wouda-van Velzen

 • Advocaat bij Advocatenhuys Velperweg                                  
 • Rechter-plaatsvervanger rechtbank Overijssel
 • Lid van de Raad van Toezicht van Stichting Sius

mr. B. van der Werf

 • Advocaat bij Van der Werf Advocatuur            
 • Raadsheer-plaatsvervanger bij Gerechtshof Amsterdam
dr. S.L. van Woerden
 • Rapporteur Pro Justitia (jeugd) NIFP
 • Zelfstandig GZ-psycholoog
 • Bestuurslid Prison Yoga Project
 • Gastdocent RINO en SPON
mr. S. Woudman-Bijl
 • Partner bij Van Giffen Advocaten
 • Kinderrechter-plaatsvervanger bij rechtbank Rotterdam
 • Rechter-plaatsvervanger bij rechtbank Rotterdam
 • Tentamencommissie van het vak Oefenrechtbank (UVA)