In beroep: gevangeniswezen

Wanneer een gedetineerde het niet eens is met een beslissing die over hem of haar wordt genomen tijdens zijn straf of vrijheidsbenemende maatregelen, kan hij of zij daartegen in beroep gaan bij de RSJ. Het kan bijvoorbeeld gaan over plaatsing en overplaatsing, disciplinaire straffen of weigering van verlof.

Wanneer in beroep?

Een gedetineerde kan in beroep in de volgende gevallen: 

 • Beklagcommissie
  Wanneer een gedetineerde heeft geklaagd over een beslissing van de directeur van de inrichting waarin hij of zij verblijft of verbleef en hij of zij is het niet eens met de uitspraak van de beklagcommissie dan kan hij of zij in beroep bij de RSJ. Datzelfde geldt voor een inrichtingsdirecteur die het niet eens is met de uitspraak van de beklagcommissie.
 • Selectiefunctionaris
  Als een gedetineerde het niet eens is met de beslissing van een selectiefunctionaris, tot afwijzing van een verzoek om overplaatsing of deelname aan een penitentiair programma dan kan hij of zij direct in beroep bij de RSJ.
  Heeft de selectiefunctionaris zonder voorafgaand verzoek van de gedetineerde een selectiebeslissing genomen, dan kan hij of zij daartegen een bezwaarschrift bij de selectiefunctionaris indienen. Als het bezwaarschrift ongegrond wordt verklaard, kan de gedetineerde daartegen in beroep.
 • Minister van Justitie en Veiligheid of inrichtingsarts
  Een gedetineerde die het niet eens is met een beslissing van de minister van Justitie, bijvoorbeeld over verlof of strafonderbreking, kan direct in beroep bij de RSJ. Datzelfde geldt voor gedetineerden die het niet eens zijn met het handelen van een inrichtingsarts na bemiddeling door het hoofd van de medische dienst en de medisch adviseur van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Indienen van beroep

Het indienen van een beroep gaat bij voorkeur via e-mail (beroepen@rsj.nl), maar kan ook per post. Daarvoor kan worden gebruikgemaakt van één van onderstaande formulieren.

Het is belangrijk om in elk geval te vermelden: de naam van de gedetineerde, de gronden van het beroep en in welke inrichting hij of zij verblijft of verbleef.

Als het beroep volgt op een uitspraak van de beklagcommissie van de Commissie van Toezicht, moet ook het kenmerk, de datum van de uitspraak en de datum van ontvangst van de uitspraak zijn vermeld.

Bij rechtstreeks beroep graag de volgende informatie vermelden: datum beslissing, verslag van bemiddeling, datum ontvangst van beslissing en verslag van bemiddeling door de klager.

Afhandeling beroepsprocedure

Schriftelijk of zitting
Het kan dat een beroep alleen via een schriftelijke procedure verloopt, maar het kan ook zo zijn dat er een zitting volgt. Zittingen worden gehouden in een penitentiaire inrichting. Lees hier meer informatie over het zittingenrooster.

Termijn
Het kan enkele maanden duren voordat een beroepschrift is behandeld. Als het beroep op zitting komt, volgt vaak binnen zes weken de uitspraak.

Schorsing

Het kan zijn dat de tenuitvoerlegging van de beslissing waartegen een justitiabele een klacht of beroep instelt of heeft ingesteld, nog voortduurt. In dat geval kan hij of zij de RSJ om schorsing vragen door een e-mail te sturen naar schorsingen@rsj.nl. Dat heeft alleen zin als de beslissing duidelijk in strijd is met de wet of kennelijk onredelijk of onbillijk.

Voor het aanvragen van een schorsing kan worden gebruikgemaakt van onderstaand formulier.

Het is belangrijk om in elk geval te vermelden: de naam van de gedetineerde, de reden van het schorsingsverzoek en in welke inrichting hij of zij verblijft of verbleef.