In beroep: tbs

Wanneer een tbs-gestelde het niet eens is met een beslissing die over hem of haar wordt genomen tijdens zijn straf of vrijheidsbenemende maatregelen, kan hij of zij daartegen in beroep gaan bij de RSJ. Het kan bijvoorbeeld gaan over ordemaatregelen, plaatsing en overplaatsing.

Wanneer in beroep?

Een tbs-gestelde kan in beroep in de volgende gevallen: 

  • Beklagcommissie
    Wanneer een tbs-gestelde heeft geklaagd over een beslissing van de directeur van de kliniek waarin hij of zij verblijft of verbleef en hij of zij is het niet eens met de uitspraak van de beklagcommissie dan kan hij of zij in beroep bij de RSJ. Datzelfde geldt voor het hoofd van een kliniek die het niet eens is met de uitspraak van de beklagcommissie.
  • Minister van Justitie en Veiligheid
    Een tbs-gestelde die het niet eens is met een beslissing van de minister van Justitie, bijvoorbeeld over plaatsing/overplaatsing of verlenging passantentermijn, kan direct in beroep bij de RSJ.

Indienen van beroep

Het indienen van een beroep gaat bij voorkeur via e-mail (beroepen@rsj.nl), maar kan ook per post. Daarvoor kan worden gebruikgemaakt van een van onderstaande formulieren.

Het is belangrijk om in elk geval te vermelden: de naam van de tbs-gestelde, de gronden van het beroep en in welke kliniek hij of zij verblijft of verbleef.

Als het beroep volgt op een uitspraak van de beklagcommissie, moet ook het kenmerk, de datum van de uitspraak en de datum van ontvangst van de uitspraak zijn vermeld.

Bij rechtstreeks beroep willen graag de volgende informatie vermelden: datum beslissing, verslag van bemiddeling, datum ontvangst van beslissing en verslag van bemiddeling door de klager.

Afhandeling beroepprocedure

Schriftelijk of zitting
Het kan dat een beroep alleen via een schriftelijke procedure verloopt, maar het kan ook zo zijn dat er een zitting volgt. Zittingen worden gehouden in een penitentiaire inrichting. Lees hier meer informatie over het zittingenrooster.

Termijn
Het kan enkele maanden duren voordat een beroepschrift is behandeld. Als het beroep op zitting komt, volgt vaak binnen zes weken de uitspraak.

Schorsing

Het kan zijn dat de tenuitvoerlegging van de beslissing waartegen een tbs-gestelde een klacht of beroep instelt of heeft ingesteld, nog voortduurt. In dat geval kan hij of zij de RSJ om schorsing vragen door een e-mail te sturen naar schorsingen@rsj.nl. Dat heeft alleen zin als de beslissing duidelijk in strijd is met de wet of kennelijk onredelijk of onbillijk.

Voor het aanvragen van een schorsing kan worden gebruikgemaakt van onderstaand formulier.

Het is belangrijk om in elk geval te vermelden: de naam van de tbs-gestelde, de reden van het schorsingsverzoek en in welke inrichting hij of zij verblijft of verbleef.