Advies Jeugdbescherming in de toekomst

In het advies Jeugdbescherming in de toekomst doet de RSJ vier aanbevelingen voor het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Dit toekomstscenario is ontwikkeld in opdracht van het Rijk en de VNG en schetst een nieuwe organisatie van de jeugdbescherming. De RSJ onderschrijft dat een herijking van de jeugdbescherming noodzakelijk is, maar vindt dat vier punten in het toekomstscenario meer aandacht verdienen.

Verschillende knelpunten in de uitvoering van de jeugdbescherming vormden de aanleiding voor de ontwikkeling van dit toekomstscenario. Het Rijk en de VNG willen met een vereenvoudiging van de jeugdbescherming ervoor zorgen dat kinderen en gezinnen op tijd de juiste hulp en steun ontvangen.

Herijking van de jeugdbescherming

Het toekomstscenario schetst een visie op een toekomst waarin kinderen en ouders op betere hulp en bescherming kunnen rekenen. Dat is positief, en het scenario bevat veel inspiratie voor een herijking van de jeugdbescherming.

Tegelijkertijd vindt de RSJ dat vier belangrijke punten in het toekomstscenario meer aandacht verdienen en doet in dat kader vier aanbevelingen voor een betere jeugdbescherming.

Aanbevelingen

  1.  Maak duidelijker hoe de voorgestelde structuurwijzigingen bijdragen aan het oplossen van het gebrek aan tijdige en passende hulp aan kinderen en ouders.
  2. Stel het realiseren en waarborgen van kinder- en mensenrechten als uitgangspunt centraal bij de vormgeving van beleid over passende hulp en steun aan kinderen en ouders.
  3. Beleg de verantwoordelijkheid voor de jeugdbescherming uitsluitend bij de Rijksoverheid.
  4. Laat het perspectief van kind en ouder leidend zijn:
    - Besteed in de uitwerking van het scenario aandacht aan de vraag hoe kinderen en ouders zich gezien en gehoord voelen.
    - Beschrijf in het scenario hoe tijdig, onafhankelijk en kwalitatief goed onderzoek en advies aan de rechter wordt gegarandeerd, zonder dat dit noodzakelijke besluiten vertraagt.
    - Werk de rechtspositie en de rechtsbescherming van kinderen en ouders uit in het scenario.

Beleidsreactie

De minister voor Rechtsbescherming en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nemen de aanbevelingen van de RSJ ter harte bij de verdere uitwerking van het toekomstscenario, zo valt te lezen in de beleidsreactie.  Naar aanleiding van het RSJ-advies wordt bijvoorbeeld nader onderzocht hoe onafhankelijk onderzoek en advies aan de rechter het beste kan worden geborgd, en wat het betekent voor het toekomstscenario als dit onder Rijksverantwoordelijkheid blijft. Ook wordt een verkenning uitgevoerd naar de versterking van de rechtspositie en rechtsbescherming van ouders en kinderen. Het Rijk en de VNG hebben hiervoor een adviescommissie samengesteld. Het nieuwe kabinet zal zo spoedig als mogelijk over een aangepast toekomstscenario beslissen. Daarbij gaat nadrukkelijk aandacht uit naar de rechtsbescherming van ouders en kinderen in alle fases van het hulpverleningstraject.