Werkwijze

Adviezen van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) komen tot stand in adviescommissies. Voor ieder advies wordt een aparte adviescommissie ingesteld die na het uitbrengen van het advies weer wordt ontbonden.

Een adviescommissie bestaat uit minimaal twee leden van de Afdeling advisering van de RSJ, waarvan één de voorzittersrol op zich neemt. Ook kunnen er externe experts toegevoegd worden. Samen vertegenwoordigen zij de voor een adviesonderwerp relevante disciplines en deskundigheden. Daarnaast wordt een adviescommissie ondersteund door één of meer adviseurs vanuit het secretariaat van de RSJ.

De RSJ doet zelf geen onderzoek. Adviescommissies baseren hun advies op een mix van literatuuronderzoek, bestudering van wet- en regelgeving en beleidsstukken, interviews of expertmeetings met deskundigen uit de praktijk of wetenschap en werkbezoeken aan organisaties werkzaam op betreffend terrein.

Leden van de Afdeling advisering beoordelen vervolgens de kwaliteit van een conceptadvies. Eventuele feedback wordt verwerkt door de adviescommissie waarna de voorzitter van de Afdeling advisering van de RSJ het uiteindelijke advies vaststelt.

Nadat het advies is vastgesteld en opgemaakt, wordt dit aangeboden aan de minister van Justitie en Veiligheid en/ of van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Niet lang daarna (na op zijn minst twee weken) wordt het advies openbaar gemaakt.