Vijf Coronascenario’s uitgewerkt

Het is belangrijk dat overheid en samenleving voorbereid zijn op verschillende toekomstscenario’s voor het verloop van de Covid-19-pandemie. Om hierbij te helpen, werkten veertien adviescolleges vijf coronascenario's verder uit: (een) Verkoudheid (twee) Griep+ (drie) Externe dreiging (vier) Continue strijd en (vijf) Worst case.

Coronascenario’s doordacht

Nu het normale leven weer is opgepakt en er andere grote problemen zijn die om aandacht vragen, lijkt de pandemie soms al lang geleden. Maar corona is niet weg en het verdere verloop is onzeker. Het is daarom belangrijk dat de overheid en samenleving voorbereid zijn op verschillende toekomstscenario’s voor het verloop van de Covid-19-pandemie. Om hierbij te helpen, werkten veertien adviescolleges vijf coronascenario's verder uit: (een) Verkoudheid (twee) Griep+ (drie) Externe dreiging (vier) Continue strijd en (vijf) Worst case.

Deze uitwerkingen maken de brede impact van de pandemie inzichtelijk. De domeinen omvatten economie, openbaar bestuur, zorg, onderwijs, cultuur, sport, wetgeving en internationale samenwerking. Ook zijn de scenario’s doordacht op implicaties voor wetenschap en technologie, gedrag en communicatie en mensenrechten.

Regering, parlement en samenleving staan voor een onzekere, complexe en langdurige opgave. Voor de aanpak daarvan draagt de (rijks)overheid regieverantwoordelijkheid, niet alleen in tijden van crisis, maar ook wanneer het op het oog goed gaat. Bij deze verantwoordelijkheid gelden twee belangrijke aandachtspunten: een) benut de goede tijden om de slechte tijden te doordenken en twee) zorg voor een brede maatschappelijke afweging van maatregelen en ontwijk de ingewikkelde keuzes daarbij niet.

Justitiabelen vormen daarbij een aparte groep binnen de samenleving. Zij mogen zich, in tegenstelling tot de rest van de samenleving, niet vrij bewegen. Zij bevinden zich in een positie waarin zij afhankelijk zijn van de zorg van de overheid. De overheid moet justitiabelen bescherming bieden tegen te ver gaande inbreuken op hun (grond)rechten of een willekeurige toepassing daarvan. Hierom is het extra van belang dat de positie van de justitiabelen niet uit het oog raakt bij de doordenking van de coronascenario’s. In de rapportage ‘Coronascenario’s doordacht: Handreikingen voor noodzakelijke keuzes’ doordenken wij de invloed van de verschillende scenario’s op de justitiabelen en gaan wij in op wat beleid nú al kan doen om zich voor te bereiden op deze mogelijke scenario’s.

Filmpjes

Maak kennis met de coronascenario’s door de ogen van Thomas, student journalistiek. In deze filmpjes worden alle vijf scenario’s kort geschetst. De filmpjes zijn ter illustratie en bedoeld om het gesprek op gang te brengen wanneer je de scenario's met een groep wil doordenken.

Over de scenario’s

Scenario’s zijn schetsen van verschillende plausibele toekomsten die helpen om beter voorbereid te zijn op dat wat komen gaat maar nu nog onzeker is. Het zijn geen voorspellingen, de werkelijkheid zal altijd net anders zijn. Maar het doordenken van scenario's stelt ons beter in staat om met onverwachte ontwikkelingen in de toekomst om te gaan. De in deze rapportage doordachte scenario’s bouwen voort op de scenariostudie ‘Navigeren en anticiperen in onzekere tijden’ die de WRR en de KNAW op 2 september 2021 publiceerden.

Samenwerking adviescolleges

Deze gezamenlijke rapportage is tot stand gekomen onder coördinatie van de WRR, in nauwe samenwerking met de Gezondheidsraad, de Raad van State, de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Daarnaast leverden de volgende organisaties een bijdrage: Adviesraad Internationale Vraagstukken, Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie, College voor de Rechten van de Mens, KNAW (inclusief De Jonge Akademie), Nederlandse Sportraad, Onderwijsraad, Raad voor Cultuur, Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming en Sociaal-Economische Raad (in de vorm van betrokkenheid kroonlid).