Advies Racisme en discriminatie in detentie

Racisme en discriminatie worden in de samenleving niet getolereerd en zijn ook niet meer weg te denken uit het maatschappelijk debat. Vanwege de bijzondere situatie waarin gedetineerden zich bevinden, is binnen detentie extra alertheid op deze thema’s vereist.

De RSJ heeft het advies Racisme en discriminatie in detentie uitgebracht aan minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming. In het advies doet de RSJ enkele aanbevelingen om racisme en discriminatie in detentie blijvend te agenderen.

Bijzondere situatie van gedetineerden

Gedetineerden bevinden zich in een dubbele afhankelijkheidspositie, zij zijn afhankelijk van het inrichtingspersoneel en van hun medegedetineerden. Door die afhankelijkheid van anderen binnen detentie komt het voor dat gedetineerden zich geremd voelen in het aankaarten van de door hen ervaren racisme en discriminatie.

Ook de feitelijke mogelijkheden om racisme en discriminatie te melden, bieden weinig perspectief. Naast deze afhankelijkheid hebben gedetineerden door het gesloten en gedwongen karakter van detentie nauwelijks mogelijkheden om situaties waarin zich racisme dan wel discriminatie voordoen te vermijden.

Invulling van beleid op racisme en discriminatie

Hoewel DJI oog heeft voor de thema’s racisme en discriminatie ontbreekt een eenduidig beleid vanuit het hoofdkantoor. Invulling van integriteitsbeleid wordt aan de Penitentiaire Inrichtingen overgelaten.

De organisatiecultuur binnen de inrichtingen heeft grote invloed op de bespreekbaarheid van de thema’s. De RSJ pleit onder meer voor een veilig leef- en werkklimaat, blijvende aandacht voor racisme en discriminatie en permanente scholing voor het inrichtingspersoneel.