Advies concept Regeling forensische zorg

De concept Regeling forensische zorg (hierna: de Regeling) biedt een nadere uitwerking van uitvoeringsaspecten die voortvloeien uit de Wet forensische zorg (Wfz) en het Besluit forensische zorg (Bfz).

De afdeling Advisering van de Raad voor de Strafrechtstoepassing  heeft hierover reeds geadviseerd en volstaat ten aanzien van de Regeling met een beknopte reactie.

In algemene zin benadrukt de RSJ nogmaals het belang van een goede balans tussen het behandel- en het veiligheidsperspectief, en beveelt aan om in de evaluatie van de Wfz te onderzoeken of in de beslissingen rond de forensische patiënt het behandelperspectief voldoende wordt meegewogen.

Aanbevelingen
De twee overige aanbevelingen betreffen de bestuurlijke boete en de verstrekking van pro Justitia rapportages na toestemming door het NIFP:

  • Leg in artikel 18 van de Regeling vast dat bij niet voldoen aan de opnameverplichting door een gecontracteerde zorgaanbieder, geen boete wordt opgelegd indien deze aannemelijk kan maken dat hiervoor goede behandelinhoudelijke redenen bestaan.
  • Vraag de Raad van State om advies over de vraag of met artikel 4 van de Regeling voldaan is aan de (op grond van artikel 89 AVG vereiste) ‘passende waarborgen’ voor het verstrekken van de pro Justitia rapportage zonder toestemming van de patiënt.