Advies uitvoering gevangenisstraffen

Met dit advies reageert de afdeling Advisering van de RSJ op de in juni 2018 verschenen visie van het kabinet op de tenuitvoerlegging van gevangenisstraffen Recht doen, kansen bieden.

De belangrijkste punten uit het advies zijn:

  • De visie bevat een aantal goede elementen, maar is beperkt van opzet. De voorgenomen maatregelen hebben vooral betrekking op de lang(er)gestraften. Dat betreft slechts 25 procent gedetineerdenpopulatie.
    Een visie op gedetineerden die drie maanden of korter in detentie verblijven (75 procent) ontbreekt grotendeels. Ook wordt niet ingegaan op alternatieven voor (korte) vrijheidsbeneming en vormen van vrijheidsbeperking.
  • Ten aanzien van verschillende strafdoelen ligt het accent sterk op vergelding en veel minder op resocialisatie; strafdoelen dienen meer in balans te zijn en evenredig aandacht te krijgen.
  • Aan de resocialisatie van de gedetineerde wordt te weinig aandacht besteed. Resocialisatie is in het belang van een veilige terugkeer naar de samenleving en een strafdoel op zich; het omvat meer dan de genoemde praktische re-integratieactiviteiten.
  • Onduidelijk is welke maatregelen het kabinet neemt om een structurele gedragsverandering bij de gedetineerde te bevorderen teneinde de kans op recidive te verminderen.