Advies gedetineerden met psychische problematiek

De afdeling Advisering van de RSJ (hierna: de Afdeling) heeft een kort en ongevraagd advies uitgebracht over de zorg voor gedetineerden met psychische problematiek. Dat betreft een grote groep: bij ongeveer 60% van de gedetineerden is sprake van psychische problematiek (waaronder verslaving).

De Afdeling heeft waardering voor de vele verbeteringen die al zijn bereikt maar constateert dat er op enkele aspecten nog aanzienlijke knelpunten bestaan:

  • De kwaliteit van de zorg staat onder druk door onder meer capaciteitsproblemen. Er zijn wachtlijsten voor de zorg-afdelingen in de PI’s (de Extra Zorg Voorzieningen, EZV’s) en voor de Penitentiair Psychiatrische Centra (PPC’s). Ook de formatie van psychologen in de PI’s is krap. Aanbevolen wordt uitbreiding van het aantal EZV-plaatsen en van de capaciteit van psychologen. Met betrekking tot de PPC’s wordt aanbevolen de oorzaken van de capaciteitsdruk te onderzoeken.
  • Volgens het officiële uitgangspunt worden gedetineerden met een indicatie voor klinische zorg in principe behandeld binnen de (forensische) GGz en niet binnen de PI, tenzij hiervoor een contra-indicatie bestaat. Dit vereist een intensieve samenwerking met de GGz-instellingen en soepele doorverwijzing. In de praktijk blijkt dit beleid lastig te realiseren. Aanbevolen wordt om de oorzaken van hiervan te onderzoeken en de samenwerking te intensiveren.
  • De aanpak van criminogene factoren is naar het oordeel van de Afdeling onderbelicht in de zorg voor gedetineerden met psychische problematiek. Aanbevolen wordt om hierop meer in te zetten, ook met betrekking tot de verslavingsbegeleiding en –behandeling.
  • Met het oog op verbetering van de nazorg wordt aanbevolen om, in lijn met reeds ingezet beleid, te blijven investeren in aansluiting op de zorg na afloop van de justitiële titel.