Advies Conceptwetsvoorstellen Wetboek van Strafvordering Boek 3 tm Boek 6

De afdeling Advisering focust in haar advies op de rechtspositie van jeugdigen en jongvolwassenen (verder: jongeren) en personen met een psychische stoornis, een verstandelijke dan wel fysieke beperking of een ziekte (verder: kwetsbare personen).

Jongeren
De Afdeling is positief over de wettelijk versteviging van de rol voor de ouders of voogd in het strafproces, het voornemen de (audiovisuele) registratie van verhoren van minderjarigen van een wettelijke grondslag te voorzien, de beoogde rechtsbijstand aan 12-minners indien dwangmiddelen aan de orde zijn en de versterking van de procedurele rechten aan verdachte jongvolwassenen en hun ouders.

Haar aanbevelingen hebben betrekking op het waarmaken van de pedagogische doelstelling van het jeugdstrafrecht, een eerlijk strafproces en de versterking van het recht op psychische en emotionele bescherming.

Kwetsbare personen
De Afdeling onderschrijft het streven van de wetgever ervoor te zorgen dat een verdachte in strafvorderlijke zin geen nadeel ondervindt van zijn psychische stoornis, verstandelijke of fysieke beperking. Haar aanbevelingen zien op een duurzamere beschrijving van de doelgroep, een betere herkenning van kwetsbare personen  en op de versterking van de processuele positie van kwetsbare personen.

Het advies is gericht aan de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming, die daarom hebben verzocht.