Advies Enkelvoudige afdoening van beroepen

De afdeling Advisering van de RSJ heeft desgevraagd geadviseerd op twee onderdelen van het conceptwetsvoorstel ‘ Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Penitentiaire beginselenwetten en enkele andere strafrechtelijke wetten met het oog op het aanbrengen van enkele hoofdzakelijk procedurele verbeteringen ten behoeve van de rechtspraktijk’ (Verzamelwet Veiligheid en Justitie).

Het betreft de verkorting van de termijn van externe advisering bij de verlenging van tbs-maatregel en de mogelijkheid tot enkelvoudige afdoening in de beroepsrechtspraak van de RSJ. Op deze twee onderwerpen is gereageerd in afzonderlijke adviezen.

Instemmend
Met betrekking tot de enkelvoudige afdoening van beroepen, die in dit wetsvoorstel mogelijk wordt gemaakt, reageert de Afdeling advisering instemmend. Het voorstel voor de mogelijkheid van enkelvoudige afdoening is in 2015 van de RSJ uitgegaan.

Uit de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel kan worden afgeleid dat beroepszaken waarin de beroepscommissie in eerste en enige aanleg oordeelt, zoals de afwijzing van verlof door de staatssecretaris en de afwijzing van een verzoek om overplaatsing door de selectiefunctionaris, om redenen die de rechtsbescherming betreffen worden uitgezonderd van deze mogelijkheid.

Niet wenselijk
De afdeling Advisering dringt er in dit advies op aan om ook in deze zaken enkelvoudige afdoening mogelijk te maken. Het gaat in dit soort gevallen om een substantieel aantal relatief eenvoudige beroepszaken, zoals de niet ontvankelijkheid in verband met termijnoverschrijding. Daarbij geldt dat de voorzitter van de beroepscommissie de behandeling van het beroep te allen tijde kan verwijzen naar de voltallige beroepscommissie.

Tenslotte stelt de afdeling Advisering voor om de passage in het wetsvoorstel over ‘meerdere klachten over hetzelfde’ (memorie van toelichting, eerste alinea Artikelen IV, V en VI) te wijzigen in ‘identieke gevallen’ omdat het soms niet wenselijk is zaken na jurisprudentievorming identiek enkelvoudig af te doen.