Advies Als niemand begrijpt wat ik bedoel

Een derde deel van de patiënten in de tbs-inrichtingen is van allochtone herkomst. Hun aantal zal naar verwachting in de komende jaren verder toenemen.

Allochtone patiënten kunnen in hun ziektebeleving en -presentatie, hulpvraag en participatie in de behandeling verschillen van autochtonen. Het goed kunnen begrijpen en interpreteren van het gedrag van allochtone patiënten en daarmee op een juiste manier kunnen omgaan, stelt bijzondere eisen aan de behandeling en bejegening. Als aan deze eisen niet wordt voldaan, doet dit afbreuk aan de doeltreffendheid van de behandeling. Omdat de tbs betrekking heeft op plegers van ernstige delicten, levert insufficiëntie van behandeling een maatschappelijk risico op. Daarnaast leidt etnocentrisme onder behandelaars tot een afwijkende behandeling van allochtonen. Er wordt dan met twee maten gemeten. Hierdoor is de rechtspositie van allochtone patiënten in het geding.

Bijzondere aandacht voor het op een goede manier omgaan met allochtonen, ook wel aangeduid als interculturalisatie, is dringend noodzakelijk. Verscheidene tbs-inrichtingen hebben initiatieven genomen in de richting van interculturalisatie, maar over het geheel genomen vindt het in de tbs nog niet op een structurele basis plaats.

In dit advies wordt verkend welke cultuurverschillen relevant zijn voor de tbs-behandeling. Aan de hand van de wijze waarop de inrichtingen hiermee thans omgaan formuleert de Raad de algemene aanbeveling om interculturalisatie centraal aan te sturen, van een structurele basis te voorzien en in de organisatie en uitvoering van de behandeling een vaste plaats te geven.