Jongeren en het zorgen voor hun morgen

Jongeren maken zich zorgen over hun toekomst. Veertien adviesraden van de regering en het parlement werkten samen aan een inspiratiebundel van artikelen, waarin zij de samenleving en politiek oproepen om te zorgen dat de huidige én toekomstige jonge generaties een hoopvolle toekomst tegemoet kunnen gaan. Voor een toekomst met perspectief moeten jongeren een stem krijgen in het politieke debat en mee kunnen bouwen aan beleid, ook op lange termijn.

Adviezen van jongeren

Voor deze inspiratiebundel sprak de RSJ met vijf jongeren. Met Benjamin, Moraya, Celesta en twee jongeren van U-2B Heard!. De één groeit nu op met een maatregel van jeugdbescherming, en voor de ander is dat voltooid verleden tijd. Voelden zij zich gezien en gehoord? Wat vinden zij belangrijk? De jongeren geven in de bijdrage duidelijke adviezen, in hun eigen woorden. Samengevat luiden de adviezen voor beleidsmakers, jeugdprofessionals etc. als volgt:

•    Geef persoonlijke aandacht, ga de verbinding aan en werk aan een vertrouwensband
•    Werk samen met jongeren
•    Luister naar de jongeren
•    Leer meer over de LHBTI+-groep
•    Houd rekening met het geloof en met de cultuur van de jongeren
•    Geef meer vrijheid aan jongeren en maak gesprekken leuk
•    Laat jongeren een eigen vertrouwenspersoon uitkiezen
•    Geef jongeren perspectief en investeer in talentontwikkeling.

Inspiratie voor toekomstig jeugdbeleid

In september vorig jaar bracht de RSJ het advies Jeugdbescherming in de toekomst uit. De rode draad in de gesprekken met jongeren en ouders was dat zij zich onvoldoende gezien en gehoord voelen. Daarom adviseert de RSJ in de uitwerking van beleid aandacht te besteden aan de vraag hoe jongeren en ouders zich gezien en gehoord voelen. Deze bijdrage, die vanuit het perspectief van de jongeren is geschreven, laat zien hoe belangrijk het is om te luisteren naar hun ervaringen en adviezen en die te gebruiken voor beleid.

Deelnemende raden

Aan de bundel is meegewerkt door: Raad voor Volksgezondheid & Samenleving; Nederlandse Sportraad; Sociaal-Economische Raad; Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Adviescollege ICT-toetsing, Adviesraad Migratie; Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie; Gezondheidsraad; Raad voor Cultuur; Raad voor de leefomgeving en infrastructuur; Raad voor Dierenaangelegenheden; Raad voor het Openbaar Bestuur en Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Daarnaast is er op verzoek van de Onderwijsraad ook een bijdrage van vier jongerenonderwijsorganisaties, namelijk: het Landelijk Aktie Komitee Scholieren, Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, Landelijke studentenvakbond en Interstedelijk Studenten Overleg.