Advies Strafbaarstelling evidente vormen van kinderkoop

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) staat achter het voornemen om kinderkoop strafbaar te stellen, maar vindt dat de strafbaarstelling uit de context van draagmoederschap moet worden gehaald. Dit concludeert de RSJ in haar advies Strafbaarstelling evidente vormen van kinderkoop.

Het kabinet is van plan om kinderkoop strafbaar te stellen. De Minister voor Rechtsbescherming heeft de RSJ gevraagd advies uit te brengen over het conceptwetsvoorstel dat momenteel voorligt.

De RSJ vindt het goed dat kinderkoop strafbaar wordt gesteld in de wet. Vanuit principieel oogpunt is het kopen of verkopen van kinderen moreel verwerpelijk gedrag. Het druist ook in tegen mensenrechten en fundamentele vrijheden. Dit gedrag mag niet getolereerd worden. Het ligt op de weg van de overheid om kinderen – ook in de context van draagmoederschap – te beschermen tegen kinderkoop. Een strafbaarstelling van kinderkoop is gelegitimeerd.

Advies: plaats de strafbaarstelling uit de directe context van draagmoederschap

De RSJ adviseert de strafbaarstelling van kinderkoop uit de directe context van draagmoederschap te halen. De RSJ vindt dat de kinderkoop strafbaar moet zijn, ongeacht de context. Dat geldt voor kinderkoop in het kader van draagmoederschap, voor adoptie en welke context dan ook. Bovendien moet voorkomen worden dat onnodig schadelijke beeldvorming over draagmoederschap ontstaat.

In lijn met dit advies moet naar het oordeel van de RSJ de formulering van het wetsartikel, de plek in het Wetboek van Strafrecht en de Memorie van Toelichting aangepast worden.