Advies Ontwerpbesluit wijziging RvT

De afdeling Advisering van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (hierna: de Afdeling advisering) is gevraagd te adviseren over het ‘Ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement verpleging ter beschikking gestelden in verband met een wijziging van de duur van de termijn voor het doen van verplichte aangifte en van de termijn van de multidisciplinaire rapportagecyclus bij de verlenging van de maatregel van terbeschikkingstelling’ (hierna: het Ontwerpbesluit).

Verkorting
Over de beide in het Ontwerpbesluit opgenomen wijzigingen is de Afdeling advisering positief. De wijziging van de termijn van de multidisciplinaire rapportagecyclus bestaat uit een verkorting van de herhalingstermijn van iedere zes jaar naar iedere vier jaar.

Deze intensivering van de rapportagecyclus acht de Afdeling advisering in lijn met het streven tot verkorting van de gemiddelde behandelduur in de tbs.

Goed onderzoek
De wijziging van de termijn waarbinnen het hoofd van de inrichting aangifte dient te doen bij verdenking van een strafbaar feit door een tbs-gestelde bestaat uit een verlenging van deze termijn: van ‘binnen 24 uur’ naar ‘binnen een week’.

De reden hiervoor is dat 24 uur in de praktijk onvoldoende is om zorgvuldig onderzoek te doen naar de toedracht van het incident. De Afdeling advisering onderschrijft het belang van een goed onderzoek voorafgaand aan het doen van aangifte en oordeelt daarom positief over deze aanpassing.