Beleidsreactie Advies adolescentenstrafrecht

De minister voor Rechtsbescherming heeft op 26 november 2021 gereageerd op het advies van de RSJ. De minister geeft aan dat het advies betrokken wordt bij het voorstel het adolescentenstrafrecht te optimaliseren (verschijnt vóór zomer 2022) en bij de resultaten van het onderzoek naar de strafmaat jeugd (zomer 2022).

De minister wijst de aanbeveling artikel 77b Sr te schrappen af en houdt vast aan het voorbehoud van Nederland bij het Kinderrechtenverdrag. Hij wil de mogelijkheid behouden 16- en 17-jarigen in bepaalde uitzonderingsgevallen volgens het volwassenenstrafrecht te berechten.

In aanvulling op de eerste Beleidsreactie geeft de minister voor Rechtsbescherming aan het te voorbarig te vinden om het uitgangspunt “volwassenenstrafrecht, tenzij” om te draaien naar “jeugdstrafrecht, tenzij”. Het adolescentenstrafrecht wordt in de praktijk nog onvoldoende benut om daar waar dat passend is jeugdstrafrecht toe te passen op 18-plussers. Daarom ligt de focus van de aanpak eerst op optimalisering van de uitvoeringspraktijk binnen het bestaande kader. Het gaat onder andere om doelgroepbepaling en screening, beschikbaarheid en bereikbaarheid van (forensische) jeugdhulp en mogelijkheden voor de inzet van volwassenenreclassering.

Geen wijziging in strafmaat

In een brief van 27 maart 2023 aan de Tweede Kamer geeft de minister voor Rechtsbescherming aan dat hij geen aanleiding ziet om de strafmaat voor minderjarigen te wijzigen. De strafmaat voor jongvolwassenen van 18 tot 23 jaar wordt vooralsnog niet verhoogd, in afwachting van de uitkomsten van nader onderzoek. De volledige tekst vind u in het bovenstaande document Beleidsreactie op onderzoek strafmaat jeugd en adolescenten en reactie op moties en toezeggingen.