Veranker de rol van de buitenwereld van gedetineerden bij resocialisatie en herstel

Op eigen initiatief bracht de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming een advies uit over het belang van het betrekken van de buitenwereld bij het proces van resocialisatie en herstel van een gedetineerde. Onder de buitenwereld verstaat de RSJ bijvoorbeeld het sociaal netwerk, vrijwilligers en werkgevers.

Het advies is vandaag overhandigd aan demissionair minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind.

De RSJ constateert in dit advies dat het betrekken van de buitenwereld bij detentie nog te weinig is ingebed in het beleid en de uitvoeringspraktijk van het gevangeniswezen, terwijl is aangetoond dat dit hierop een groot positief effect kan hebben.

Resocialisatie en herstel zouden meer dan nu het geval is als uitgangspunt moeten worden genomen bij de uitvoering van gevangenisstraffen en de terugkeer van gedetineerden naar de samenleving. De RSJ pleit daarom voor een goede uitwerking van de brede doelstellingen van resocialisatie en herstel in een integrale visie.

Daarnaast is verankering van resocialisatie en herstel in de uitvoering nodig voor een herstelgericht detentieklimaat, landelijk beleid en sturing op een uniforme uitwerking daarvan in de PI’s. Daarbij moet gewaarborgd worden dat de buitenwereld structureel wordt betrokken bij detentie. De verantwoordelijkheid voor resocialisatie en herstel ligt niet alleen bij DJI, maar ook bij de samenleving als geheel. Gemeenten hebben hierbij een belangrijke rol.

Minister Weerwind zegt hierover: “Dit advies laat duidelijk zien hoe belangrijk het is om de buitenwereld binnen de gevangenismuren te halen. Want alleen zo kunnen we de gedetineerden goed voorbereiden op een goede en veilige terugkeer in de samenleving. Daar heb ik mij de afgelopen jaren altijd hard voor gemaakt. Ik ben de RSJ dan ook zeer dankbaar voor hun advies”.

Hieronder staat de link naar de pagina waar het advies in zijn geheel te  vinden is.