Bejegening en resocialisatie in zware regimes
Beeld: ©rsj

Advies De buitenwereld naar binnen

Op eigen initiatief bracht de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming een advies uit aan de minister voor Rechtsbescherming over het belang van het betrekken van de buitenwereld bij het proces van resocialisatie en herstel van een gedetineerde. Onder de buitenwereld verstaat de RSJ bijvoorbeeld het sociaal netwerk, vrijwilligers en werkgevers.

De RSJ constateert in dit advies dat het betrekken van de buitenwereld bij detentie nog te weinig is ingebed in het beleid en de uitvoeringspraktijk van het gevangeniswezen, terwijl is aangetoond dat dit hierop een groot positief effect kan hebben.

Resocialisatie en herstel zouden meer dan nu het geval is als uitgangspunt moeten worden genomen bij de uitvoering van gevangenisstraffen en de terugkeer van gedetineerden naar de samenleving. De RSJ pleit daarom voor een goede uitwerking van de brede doelstellingen van resocialisatie en herstel in een integrale visie.

Daarnaast is verankering van resocialisatie en herstel in de uitvoering nodig voor een herstelgericht detentieklimaat, landelijk beleid en sturing op een uniforme uitwerking daarvan in de PI’s. Daarbij moet gewaarborgd worden dat de buitenwereld structureel wordt betrokken bij detentie. De verantwoordelijkheid voor resocialisatie en herstel ligt niet alleen bij DJI, maar ook bij de samenleving als geheel. Gemeenten hebben hierbij een belangrijke rol.

Open hierboven de link naar het volledige advies.