Grondslag voor algemene beperkingen rechten en vrijheden vreemdelingen in bewaring niet noodzakelijk volgens RSJ

De RSJ heeft op 29 augustus 2023 een advies uitgebracht over enkele wijzigingen van de novelle bij de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring. De eerste wijziging gaat over het regelen van een grondslag voor de bevoegdheid van de minister voor Rechtsbescherming om in uitzonderlijke omstandigheden, zoals bij een pandemie, voor ten hoogste drie maanden af te wijken van het aantal uren dat de vreemdeling vrij mag bewegen in de inrichting en recht heeft op dagbesteding en bezoek. De tweede wijziging betreft het verlagen van het aantal uren dat de vreemdeling recht heeft op verblijf in de buitenlucht tijdens afzondering onder het verblijfsregime.

Beperken bewegingsvrijheid vreemdelingen in uitzonderlijke omstandigheden

De RSJ adviseert in het geval van uitzonderlijke omstandigheden, zoals een pandemie, geen beperkingen van de bewegingsvrijheid en het recht op dagbesteding en bezoek van alle of een grote groep vreemdelingen in de inrichting mogelijk te maken, maar te zoeken naar andere passende en werkende oplossingen. Bij een pandemie kan de toepassing van deze maatregel namelijk tot gevolg hebben dat een groot deel van de vreemdelingen in een inrichting onnodig (langdurig) wordt afgezonderd.

Als de regeling toch wordt ingevoerd, adviseert de RSJ nader te benoemen wat wordt verstaan onder ‘uitzonderlijke omstandigheden’ en een tweetraps-procedure in te voeren. De minister voor Rechtsbescherming kan dan een machtiging afgeven aan één, meerdere of alle directeuren van inrichtingen voor vreemdelingenbewaring, voor ten hoogste drie maanden als er sprake is van een uitzonderlijke omstandigheid. De directeur van een inrichting kan de beperkingen toepassen voor ten hoogste een maand als dat in die inrichting noodzakelijk is. Hij kan deze steeds verlengen met ten hoogste een maand zolang de machtiging geldig en de maatregel noodzakelijk is. Vreemdelingen moeten in beklag en beroep kunnen gaan tegen de toepassing van deze algemene beperkingen van rechten en vrijheden.

Verminderen aantal uren verblijf in buitenlucht bij afzondering in verblijfsregime

De RSJ wijst een vermindering van het aantal uren dat de vreemdeling recht heeft op verblijf in de buitenlucht tijdens afzondering onder het verblijfsregime, van twee naar één uur, af.

Klik hieronder om naar het volledige advies te gaan.