RSJ doet vier aanbevelingen voor herijking van de jeugdbescherming

In het advies Jeugdbescherming in de toekomst doet de RSJ vier aanbevelingen voor het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Dit toekomstscenario is ontwikkeld in opdracht van het Rijk en de VNG en schetst een nieuwe organisatie van de jeugdbescherming. De RSJ onderschrijft dat een herijking van de jeugdbescherming noodzakelijk is, maar vindt dat vier punten in het toekomstscenario meer aandacht verdienen.

Verschillende knelpunten in de uitvoering van de jeugdbescherming vormden de aanleiding voor de ontwikkeling van dit toekomstscenario. Het Rijk en de VNG willen met een vereenvoudiging van de jeugdbescherming ervoor zorgen dat kinderen en gezinnen op tijd de juiste hulp en steun ontvangen.

Herijking van de jeugdbescherming

Het toekomstscenario schetst een visie op een toekomst waarin kinderen en ouders op betere hulp en bescherming kunnen rekenen. Dat is positief, en het scenario bevat veel inspiratie voor een herijking van de jeugdbescherming.

Tegelijkertijd vindt de RSJ dat vier belangrijke punten in het toekomstscenario meer aandacht verdienen en doet in dat kader vier aanbevelingen voor een betere jeugdbescherming.

Aanbevelingen

  1. Maak duidelijker hoe de voorgestelde structuurwijzigingen bijdragen aan het oplossen van het gebrek aan tijdige en passende hulp aan kinderen en ouders.
  2. Stel het realiseren en waarborgen van kinder- en mensenrechten als uitgangspunt centraal bij de vormgeving van beleid over passende hulp en steun aan kinderen en ouders.
  3. Beleg de verantwoordelijkheid voor de jeugdbescherming uitsluitend bij de Rijksoverheid.
  4. Laat het perspectief van kind en ouder leidend zijn:
    - Besteed in de uitwerking van het scenario aandacht aan de vraag hoe kinderen en ouders zich gezien en gehoord voelen.
    - Beschrijf in het scenario hoe tijdig, onafhankelijk en kwalitatief goed onderzoek en advies aan de rechter wordt gegarandeerd, zonder dat dit noodzakelijke besluiten vertraagt.
    - Werk de rechtspositie en de rechtsbescherming van kinderen en ouders uit in het scenario.

Lees het hele advies Jeugdbescherming in de toekomst.