Over de RSJ

Over de RSJ

*Muziek speelt*

Logo RSJ staat in beeld.
Beeldtekst: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.

Voiceover:
De RSJ heeft als doel toe te zien op een humane en rechtvaardige toepassing van sancties en jeugdbeschermingsmaatregelen.
De RSJ heeft daartoe twee gelijkwaardige taken:
De Raad toetst als beroepsrechter beslissingen die zijn genomen over personen die een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel ondergaan.
Justitiabelen die het niet eens zijn met beslissingen die over hem of haar zijn genomen kunnen daartegen in beroep bij de RSJ.
Daarnaast adviseert de Raad de ministers van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over beleid en wetgeving op het gebied van straffen, maatregelen en Jeugdigen.
Dit zijn adviezen die of op verzoek van de ministers of op eigen initiatief worden uitgebracht op de domeinen: gevangeniswezen, forensische zorg, reclassering en jeugdigen.
Bij beide taken houdt de RSJ rekening met de positie van justitiabelen, de veiligheid van de samenleving en de positie van slachtoffers en nabestaanden.
De RSJ heeft dus twee taken die zijn ondergebracht in één organisatie.
Hoewel deze taken gescheiden zijn in uitvoering, wordt er gewerkt vanuit de gemeenschappelijke uitgangspunten; onafhankelijk, deskundig, transparant, voortvarend en samenwerkend.

*Muziek stopt*

Logo RSJ staat in beeld.
Beeldtekst: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.