Toekomst jeugdbescherming
Beeld: ©RSJ

Advies Conceptbesluit aanwijzing Halt-feiten 2024

De RSJ heeft op 23 oktober 2023 geadviseerd over de ontwerp algemene maatregel van bestuur inhoudende het Besluit aanwijzing Halt-feiten 2024. De Halt-afdoening is een afdoening in het jeugdstrafrecht die buiten het strafrecht valt. Het conceptbesluit Halt (Het Alternatief) heeft als doel het Besluit aanwijzing Halt-feiten uit 2010 te actualiseren en in lijn te brengen met de huidige praktijk. Hiervoor is de lijst met strafbare feiten (delictenlijst) waarvoor een Halt-afdoening gegeven kan worden, uitgebreid met delicten die in de praktijk doorgaans al naar Halt werden verwezen. Daarnaast zijn de schadebedragen verhoogd en is de recidiveregeling aangescherpt.

Vanuit kinderrechtenperspectief benadrukt de RSJ het belang van Halt in de jeugdstrafrechtsketen. Jeugdigen krijgen de mogelijkheid om in het geval van het plegen van een licht strafbaar feit dat past binnen normaal opgroeigedrag een Halt-afdoening te doorlopen, waarbij geen strafblad wordt opgebouwd. Daarnaast is de RSJ positief over de grotere rechtszekerheid en rechtsgelijkheid die ontstaat door het vastleggen van de huidige praktijk. De RSJ geeft in dit advies nog een tweetal overwegingen mee.

Hieronder vindt u het advies en de samenvatting daarvan in het Nederlands en Engels terug.