Medische beroepscommissie over KNMG-Gedragscode voor artsen

De medische beroepscommissie besteedt in haar uitspraak in een algemene overweging aandacht aan de KNMG‑Gedragscode voor artsen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). De KNMG‑Gedragscode voor artsen, die op 27 mei 2022 is gepubliceerd, is een onderdeel van de professionele standaard voor artsen en geeft de heersende waarden en normen binnen de beroepsgroep weer.

Kernregel 9 van de KNMG-Gedragscode voor artsen houdt in dat artsen verantwoordelijkheid nemen voor hun handelen en zich open, leerbaar en toetsbaar opstellen. Dat kan betekenen dat de inrichtingsarts ter zitting van de medische beroepscommissie verschijnt of zich daar laat vertegenwoordigen om uitleg te geven over het medisch handelen waarover wordt geklaagd.

Het is aan de inrichtingsarts om te bepalen of hij of zij ter zitting van de beroepscommissie verschijnt, waarbij de inrichtingsarts zich wel rekenschap moet geven van kernregel 9 dat een arts zich open, lerend en toetsbaar opstelt.

Uitspraken van de (tucht)rechter kunnen zorgen voor bevestiging of verduidelijking van wettelijke regels en normen en dragen zo bij aan het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de gezondheidzorg.

De medische beroepscommissie heeft in deze zaak de klacht inhoudelijk beoordeeld en het beroep ongegrond verklaard.

Zie voor de volledige uitspraak RSJ 16 januari 2024, 23/34006/GM