RSJ reageert op motie Uitermark en Faber - Van de Klashorst

Op 21 mei 2024 hebben de Kamerleden Uitermark en Faber-van de Klashorst een motie ingediend om het capaciteitsverlof niet op te nemen in de Rtvi, omdat op grond van de wet de beoogde aanpassing van de regeling niet geoorloofd zou zijn.

In deze motie wordt een passage aangehaald uit het RSJ-advies Regeling tot wijziging van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting (Rtvi) in verband met capaciteitsproblemen in het gevangeniswezen van 29 maart 2024.


Het betreft een opmerking van de RSJ dat met het wijzigen van de Rtvi de straf wijzigt en mogelijk het vertrouwen in de overheid kan aantasten. Hoewel de tekst correct is weergegeven, is de passage los van haar context gebruikt, waardoor ten onrechte de suggestie kan worden gewekt dat de RSJ van mening is dat de aanpassing van de Rtvi in strijd is met de wet. De RSJ heeft zich hier echter niet over uitgelaten.


Overigens meent de RSJ ook niet dat de minister geen bevoegdheid zou hebben om de Rtvi aan te passen ten behoeve van het capaciteitsverlof. De RSJ heeft juist aanbevelingen gedaan hoe het capaciteitsverlof op een juiste manier kan worden opgenomen in de Rtvi.