RSJ doet aanbevelingen over het wettelijk regelen van een zwaar detentieregime naast de EBI

Op 14 december 2023 ontving de Afdeling advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) het verzoek om te adviseren over de voorgenomen wijziging van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (Rspog) in verband met toevoeging van de afdeling voor intensief toezicht (AIT). De wijziging betreft onder meer de plaatsingscriteria en de voorwaarden voor plaatsing.

Het voorstel heeft betrekking op twee nieuwe artikelen en de wijziging van twee bestaande artikelen. Hiermee worden onder meer de plaatsingscriteria en de plaatsingsprocedure vastgelegd. Het doel hiervan is de AIT wettelijk te regelen.

De RSJ beveelt de minister voor Rechtsbescherming aan:

• de criteria voor plaatsing op een AIT duidelijker te omschrijven en concreet te benoemen bij welke risico’s plaatsing op een AIT noodzakelijk is;

• de AIT in de regeling op te nemen als een afdeling met uitgebreide beveiliging (wat het feitelijk ook is) en niet als een afdeling voor bijzondere opvang;

• te beschrijven hoe iemand van de EBI en de AIT kan overgaan naar een normaal beveiligde afdeling, o.a. in het kader van resocialisatie;

• bij plaatsing op de AIT niet een standaard termijn van twaalf maanden te hanteren, maar van maximaal twaalf maanden en daarmee ruimte te laten voor een individuele afweging en maatwerk;

• een uniform selectiebeleid tewaarborgen door maar één selectieadviescommissie in te stellen die zowel adviseert over plaatsing in de EBI als de AIT.

De voorgenomen wijziging van de Rspog en de toelichting hierop zijn als bijlage aan het advies toegevoegd.