RSJ hecht groot belang aan objectieve en landelijk vastgestelde eisen aan jeugdhulpverantwoordelijken

De RSJ heeft op verzoek van de staatssecretaris van VWS een advies uitgebracht over het voorstel tot wijziging van de Regeling Jeugdwet. De voorgestelde wijzigingen houden verband met de recent aangenomen Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp.

De betreffende wijzigingen gaan over het aanwijzen van beroepsgroepen die de functie van gekwalificeerde gedragswetenschapper en jeugdhulpverantwoordelijke mogen vervullen en over het toekennen van zak- en kleedgeld aan jeugdigen.

In dit advies gaat de RSJ alleen in op het aanwijzen van beroepsgroepen die de functie van jeugdhulpverantwoordelijke mogen uitoefenen. De voorgestelde wijziging beoogt mogelijk te maken dat ook medewerkers zonder (relevante) beroepsregistratie kunnen worden aangewezen als jeugdhulpverantwoordelijke. De RSJ vindt het van groot belang dat jeugdhulpverantwoordelijken, die onder meer beslissen over het daadwerkelijk toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen, voldoen aan objectieve en op landelijk niveau vastgelegde kwaliteitseisen. Om deze reden ontraadt de RSJ de betreffende wijziging.

Klik hieronder om naar het volledige advies te gaan.