RSJ benadrukt het belang van Halt in de jeugdstrafrechtsketen

De RSJ heeft op 23 oktober 2023 geadviseerd over de ontwerp algemene maatregel van bestuur inhoudende het Besluit aanwijzing Halt-feiten 2024. De Halt-afdoening is een afdoening in het jeugdstrafrecht die buiten het strafrecht valt. Het conceptbesluit Halt (Het Alternatief) heeft als doel het Besluit aanwijzing Halt-feiten uit 2010 te actualiseren en in lijn te brengen met de huidige praktijk. Hiervoor is de lijst met strafbare feiten (delictenlijst) waarvoor een Halt-afdoening gegeven kan worden, uitgebreid met delicten die in de praktijk doorgaans al naar Halt werden verwezen. Daarnaast zijn de schadebedragen verhoogd en is de recidiveregeling aangescherpt.

Vanuit kinderrechtenperspectief benadrukt de RSJ het belang van Halt in de jeugdstrafrechtsketen. Jeugdigen krijgen de mogelijkheid om in het geval van het plegen van een licht strafbaar feit dat past binnen normaal opgroeigedrag een Halt-afdoening te doorlopen, waarbij geen strafblad wordt opgebouwd. Daarnaast is de RSJ positief over de grotere rechtszekerheid en rechtsgelijkheid die ontstaat door het vastleggen van de huidige praktijk. De RSJ geeft in dit advies nog een tweetal overwegingen mee.

Verbreding van de doelgroep

De RSJ adviseert om een mogelijke verbreding van de doelgroep, door uitbreiding van de strafbare feiten die in aanmerking komen voor een Halt-afdoening, zorgvuldig te volgen om vast te stellen of de Halt-afdoening ook voor een bredere doelgroep passend is. Momenteel is het niet duidelijk of de Halt-afdoening voldoende in staat is aan te sluiten bij het risico op recidive (d.w.z. herhaling van strafbaar gedrag) bij jeugdigen en daarmee in staat is effectief te zijn.

Heroverweeg recidiveregeling

De RSJ adviseert om de aanscherping van de recidiveregeling te heroverwegen. Het maximum aantal keer dat een jeugdige naar Halt verwezen kan worden, wordt met dit conceptbesluit teruggebracht van maximaal twee of drie naar maximaal één of twee keer. Het feit dat een jeugdige niet voor een tweede Halt-verwijzing in aanmerking komt als hij of zij voor de tweede keer verdacht wordt van het plegen van een misdrijf, ongeacht het risico op herhaling en de zwaarte van het strafbare feit, vindt de RSJ vanuit het oogpunt van het voorkomen van stigmatisering en het bevorderen van resocialisatie onwenselijk.