RSJ stelt dat Besluit Jeugdwet in verband met de Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp (conceptbesluit Jw) duidelijker en concreter kan

Met het wetsvoorstel Rechtspositie gesloten jeugdhulp worden in de Jeugdwet meer en strengere voorwaarden gesteld aan het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen, met als doel het verbeteren van de rechtspositie van jeugdigen die in een accommodatie voor gesloten jeugdhulp verblijven. In het conceptbesluit Jw worden deze voorwaarden verder uitgewerkt.

Vrijheidsbeperkende maatregelen maken een inbreuk op bepaalde grondrechten van de jeugdige. Gezien het ingrijpende karakter hiervan, vindt de RSJ het van belang dat de randvoorwaarden en waarborgen bij het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen duidelijk en concreet zijn.

De RSJ vindt het positief dat met de wijziging van het Besluit Jw nadere waarborgen voor het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen bij jeugdigen in de gesloten jeugdhulp worden vastgelegd en dat hiermee hun rechtspositie wordt versterkt. Op een aantal punten vindt de RSJ dat strengere eisen noodzakelijk zijn.

De RSJ heeft over eerdere versies van het wetsvoorstel geadviseerd en gepleit om te kiezen voor een algeheel verbod op insluiting van jeugdigen in een daartoe bestemde ruimte, ook in het geval van noodsituaties. Nu de wetgever dit advies niet heeft overgenomen, adviseert de RSJ in het conceptbesluit Jw striktere waarborgen voor (de duur van) insluiting op te nemen, om de schadelijke effecten van insluiting op jeugdigen zoveel mogelijk te beperken.

Verder is de RSJ van mening dat het conceptbesluit Jw op een aantal punten verduidelijking nodig heeft. Tot slot mist de RSJ voor een aantal vrijheidsbeperkende maatregelen een nadere uitwerking in het conceptbesluit Jw of andere regelgeving.

Klik op de onderstaande link om naar het volledige advies en de aanbevelingen te gaan.