RSJ adviseert over wijziging Besluit USB in verband met strafonderbreking

De RSJ heeft op 4 mei 2023 een advies uitgebracht over de bevoegdheid van de minister voor Rechtsbescherming ten aanzien van verlening van strafonderbreking voor bepaalde en onbepaalde tijd. Met strafonderbreking wordt de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf opgeschort. De regels gelden voor volwassen en jeugdige veroordeelden.

Strafonderbreking voor bepaalde tijd is een vorm van verlof dat de minister kan verlenen  bij uitzonderlijke omstandigheden in de persoonlijke levenssfeer van jeugdige of volwassen gedetineerden, zoals ziekte, overlijden en huwelijk. De RSJ adviseert deze regeling op enkele punten aan te passen. Zo stelt de RSJ voor om de term ‘levensgezel’ toe te voegen aan de relaties waarmee de veroordeelde een hechte band kan hebben. Ook adviseert de RSJ over de betekenisvolle relatie van de volwassen gedetineerde, die niet valt onder eerstegraads en tweedegraads familieleden.

De regeling van strafonderbreking voor onbepaalde tijd is bedoeld voor vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven; de minister kan strafonderbreking verlenen onder de voorwaarde van vertrek uit Nederland.

De RSJ vraagt aandacht voor de manier waarop de voorrangsregeling – strafoverdracht gaat vóór strafonderbreking – wordt ingezet. Als strafoverdracht een reële optie is, moet deze zo snel mogelijk plaatsvinden. De regeling van strafonderbreking voor onbepaalde tijd is nu ook van toepassing op jeugdige vreemdelingen. De RSJ adviseert de voorrangsregeling voor jeugdigen buiten toepassing te laten vanwege de korte duur van jeugddetentie en de naar verhouding lange duur van de procedure voor strafoverdracht. Hierdoor kan strafonderbreking snel en effectief ingezet worden bij moeilijk uitzetbare jeugdige vreemdelingen.

Bij het besluit over strafonderbreking voor minderjarige vreemdelingen moet de minister wel rekening houden met het belang van het kind en andere relevante kinder- en mensenrechten en in ieder geval waarborgen dat adequate opvang beschikbaar is in het land van herkomst.

Klik op onderstaande link voor het volledige advies.