RSJ adviseert maatwerk bij Rspog en huisregels EBI

De RSJ heeft advies uitgebracht aan de minister voor Rechtsbescherming over de voorgenomen wijziging van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (Rspog) en over de voorgenomen vaststelling van de Regeling model huisregels EBI. De RSJ gaat in dit advies in op de voorgestelde wijzigingen over de plaatsingsgronden en de toetsingsmomenten voor het (verlengen van het) verblijf in de EBI. Ook gaat de RSJ in op de verscherpte toezichtsmaatregelen die uit het model huisregels EBI voortvloeien.

Wijziging Rspog
De RSJ erkent de noodzaak om de gronden voor plaatsing in de EBI te herbezien en te verruimen. De formulering van de toegevoegde d-grond ex artikel 6, eerste lid, sub d en tweede lid van de Rspog is echter zo ruim dat die volgens de RSJ te algemeen is. Ook zet de RSJ vraagtekens bij de mogelijkheid om, met de toevoeging van deze grond, weer uit de EBI te komen. De RSJ beveelt dan ook een heroverweging van de formulering van artikel 6, eerste lid onder d en tweede lid van de Rspog, aan. In het verlengde hiervan adviseert de RSJ te verduidelijken welke betekenis toekomt aan het begrip ’algemeen gevaar’ zoals genoemd in artikel 6, eerste lid, sub c van de Rspog. Verder is de RSJ ten aanzien van de wijziging van de Rspog van oordeel dat de verlenging van de toetsingstermijnen te lang is en dat hierbij geen ruimte bestaat voor uitzonderingen en maatwerk, wat in strijd is met het noodzakelijkheidsvereiste.

Vaststelling Regeling model huisregels EBI
De RSJ kan zich niet vinden in de generieke toepassing van die maatregelen op alle gedetineerden die op de c- of d-grond in de EBI verblijven. Generieke toepassing maakt inbreuk op het noodzakelijkheidsbeginsel en de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Daarnaast komt het recht op family life in het geding. Ook leidt de generieke toepassing van verscherpte maatregelen niet automatisch tot vergroting van de veiligheid binnen de PI. Om die redenen adviseert de RSJ af te zien van de vaststelling van de Regeling model huisregels EBI en de automatische koppeling hiervan aan de c- en d-grond. Als wel tot vaststelling wordt overgegaan, luidt het advies een hardheidsclausule op te nemen die de directeur de bevoegdheid geeft van de generieke maatregelen af te wijken.

De RSJ heeft, voor het geval de nieuwe Regeling model huisregels EBI wordt vastgesteld, extra in overweging gegeven de huidige Regeling eerst voor een bepaalde periode te laten toepassen en de uitwerking hiervan te evalueren. Na afloop van deze proefperiode heeft het WODC zijn onderzoek naar het artikel 41bis regime in Italië afgerond, zodat de uitkomsten hiervan ook in de verdere besluitvorming kunnen worden betrokken.