Verzoeker niet-ontvankelijk in schorsingsverzoek zolang bemiddelingsprocedure loopt

De Penitentiaire beginselenwet (Pbw) kent sinds 1 juli 2021 de mogelijkheid van bemiddeling. Op grond van het nieuwe artikel 59a, eerste lid, van de Pbw heeft de gedetineerde het recht zich, mondeling of schriftelijk, tot de commissie van toezicht te wenden met het verzoek te bemiddelen ter zake van een grief omtrent de wijze waarop de directeur zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem heeft gedragen of een bij of krachtens deze wet gestelde zorgplicht heeft betracht.

Verzoeker wenst bemiddeling van een grief en daarvoor is inmiddels een bemiddelingsgesprek gepland, zo blijkt uit inlichtingen van de commissie van toezicht. Daarnaast heeft verzoeker om schorsing van de beslissing van de directeur, waarop zijn grief ziet, gevraagd.

Aangezien onder andere in de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) de mogelijkheid van bemiddeling al langer is geregeld, is aansluiting gezocht bij de jurisprudentie van de beroepscommissie omtrent de bemiddelingsprocedure zoals deze uit de BvT volgt.

De schorsingsvoorzitter van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming heeft dan ook geoordeeld dat indien een schorsingsverzoek wordt gedaan van een beslissing van de directeur terwijl de bemiddelingsprocedure van de grief nog niet is afgerond, verzoeker niet kan worden ontvangen in zijn schorsingsverzoek nu de bemiddelingsprocedure naar zijn aard voorafgaat aan een eventuele beklagprocedure bij de beklagcommissie uit de commissie van toezicht.

Lees de hele uitspraak: RSJ 30 juli 2021 21/22439/SGA