Video: de rechtspositie van jongeren in geslotenheid

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) adviseert in het advies over het wetsvoorstel Rechtspositie gesloten jeugdinstellingen om één wet in formele zin op te stellen, ter vervanging van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en hoofdstuk 6 Jeugdwet. Hoe dat precies zit, wordt duidelijk in deze animatie.

Titel:
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

Het wetsvoorstel Rechtspositie gesloten jeugdinstellingen
regelt de rechtspositie van jongeren...

die gesloten zijn geplaatst in een justitiële jeugdinrichting
of een jeugdzorgplusinstelling.

Deze regeling zal straks gelden naast de Beginselenwet
justitiële Jeugdinrichtingen en hoofdstuk 6 Jeugdwet.

De RSJ verwacht dat er gaten en onduidelijkheden tussen het
wetsvoorstel en de bestaande wettelijke bepalingen ontstaan.

Deze onduidelijkheden gaan onder andere over:

De grondslag en doelstellingen van de vrijheidsbeneming.

De RSJ vraagt zich af of de re-integratie van
de jongere nog wel voldoende centraal staat.

De plaatsing van de jongere binnen
de verschillende niveaus van geslotenheid.

De wettelijke waarborgen bij vrijheidsbeperkende
maatregelen en disciplinaire straffen.

De RSJ vindt dat insluiting in een separatieruimte
niet meer mogelijk mag zijn...

en dat de maximale duur van insluiting in de eigen kamer
verkort moet worden.

De klacht- en beroepsregeling.

Belangrijke bepalingen uit de Bjj zijn niet
overgenomen in het wetsvoorstel.

Bovendien vindt de RSJ het een gemis
dat de rechtspositie van jongeren,

die gesloten zijn geplaatst op grond van de wet
verplichte geestelijke gezondheidszorg...

of de wet zorg en dwang,
in het wetsvoorstel buiten beschouwing is gelaten.

De geconstateerde onduidelijkheden kunnen volgens de RSJ
worden ondervangen door één wet op te stellen.

Deze wet regelt de rechtspositie van álle
jongeren in geslotenheid,

ter vervanging van de Bjj, hoofdstuk 6 Jeugdwet...

en de relevante bepalingen uit de Wet verplichte geestelijke
gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang.


Titel:
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming