Beveiliging in detentie

De RSJ brengt advies uit over bejegening en resocialisatie van gedetineerden in zware beveiligingsregimes. De RSJ schrijft dit advies naar aanleiding van de maatregelen die genomen worden om de veiligheid tijdens detentie te kunnen waarborgen. Deze maatregelen, in wet en praktijk, worden genomen in verband met de toenemende ondermijnende criminaliteit en de verharding van de georganiseerde misdaad.

Gezien de toenemende veiligheidsrisico's zijn voor een aantal gedetineerden (zeer) strenge beveiligingsmaatregelen noodzakelijk. Tegelijkertijd is het juist ter bescherming van dezelfde rechtsstaat van belang dat er voldoende oog blijft voor rechtswaarborgen zoals het beginsel van minimale beperkingen, het resocialisatiebeginsel en de beginselen van goede bejegening.

In het advies komt onder meer aan de orde welke extra (wettelijke) beveiligingsmogelijkheden er bestaan binnen het gevangeniswezen en wat het strategisch beleid is op het gebied van beveiliging in detentie. Daarbij gaat de RSJ in op de gevolgen van de onderzochte beveiligingsmaatregelen voor gedetineerden in het licht van de drie hierboven genoemde beginselen.

Contactpersoon: Marije Stoter, m.d.stoter@rsj.nl