Lopende adviestrajecten

Bejegening en resocialisatie in zware regimes
Beeld: ©rsj

Uitvoerbaarheid reclasseringstoezicht op cliënten met een veiligheidsrisico

Op dit moment wordt gewerkt aan een advies over de uitvoerbaarheid van reclasseringstoezicht op cliënten die ernstige veiligheidsrisico’s met zich meebrengen voor de veiligheid van reclasseringswerkers, andere reclassenten en in sommige gevallen ook voor zichzelf. 
De RSJ schrijft dit advies op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De RSJ gaat in dit advies in op kenmerken van de cliënten waarbij ernstige veiligheidsrisico’s een rol spelen. Daarbij bekijkt de RSJ of deze cliënten – in het geval van ernstige veiligheidsrisico’s – kunnen worden uitgesloten van reclasseringstoezicht en zo ja, hoe deze cliënten in dat geval op een veilige manier kunnen re-integreren. Daarnaast is de RSJ voornemens na te gaan in hoeverre deze problematiek ook speelt bij de jeugdreclassering.

De RSJ verwacht het advies in het eerste kwartaal van 2024 uit te brengen

Buitenwereld naar binnen
Beeld: ©rsj

De buitenwereld naar binnen

De RSJ werkt aan een advies dat zich richt op het belang van duurzame verbindingen en betekenisvolle contacten van gedetineerden met de buitenwereld. Zij kunnen de gedetineerde helpen een betekenisvol bestaan op te bouwen. Hiervoor is het van belang dat de buitenwereld betrokken wordt bij het leven binnen de gevangenismuren. Op deze manier kan een duurzamere verbinding ontstaan die als brug (verbindende schakel) kan dienen voor gedetineerden naar buiten toe. De noodzaak om een optimale overgang te realiseren vloeit voort uit de penitentiaire beginselen en draagt tegelijkertijd bij aan de veiligheid van de samenleving door een meer bestendige terugkeer en vermindering van recidive. De RSJ verwacht het advies in het eerste kwartaal van 2024 uit te brengen

Complexe echtscheidingen
Beeld: ©RSJ

Veiligheidsrisico’s in het familie- en jeugdrecht

Bij conflicten na een scheiding, waarbij de ouders tegenover elkaar komen te staan en minderjarige kinderen betrokken zijn, moet de rechter veel verschillende belangen afwegen. Belangen van alle betrokkenen die meegewogen worden om tot een beslissing op maat te komen over gezag- en omgangskwesties en jeugdbeschermingsmaatregelen.

Wanneer sprake is van een verleden met en een risico op huiselijk geweld en kindermishandeling, brengt dit veel complexiteit met zich mee. De vraag is of, en zo ja op welke manier, de aandacht voor veiligheidsrisico’s in het gezin, bijvoorbeeld door (ex-)partnergeweld, in scheidingszaken versterkt moet worden. Daarnaast wordt in kaart gebracht welke rol de verschillende organisaties in de keten daarbij spelen.

Dit advies wordt medio 2024 uitgebracht.

Meerouderschap en gezag
Beeld: ©RSJ

Meerouderschap- en gezag

Sommige kinderen groeien op in een gezin waar meer dan twee personen betrokken zijn bij het verzorgen en opvoeden. Volgens de Nederlandse wet kunnen maximaal twee personen juridisch ouder zijn van een kind en kunnen ook maar twee personen gezag hebben. Dit kan tot problemen leiden als het kind wordt opgevoed door meer dan twee personen. De Staatcommissie Herijking Ouderschap heeft daarom in 2016 geadviseerd om meerouderschap en meerpersoonsgezag wettelijk mogelijk te maken.

De RSJ schrijft nu een advies op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De focus in dat advies ligt op het belang van het kind bij conflicten over belangrijke beslissingen in het leven van een kind; een onderwerp waar eerder nog weinig aandacht aan is besteed. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan over de inzet van jeugdhulp of medische behandelingen. De ervaringen en visies van kinderen zelf worden in dit advies meegenomen. 

Het advies wordt medio 2024 uitgebracht.