Lopende adviestrajecten

Toekomst jeugdbescherming
Beeld: ©RSJ

Vrijheidsbeperking in open instellingen voor residentiële jeugdhulp

De RSJ is door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd te adviseren over de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen in open instellingen voor residentiële jeugdhulp ...lees verder

Bejegening en resocialisatie in zware regimes
Beeld: ©rsj

Uitvoerbaarheid reclasseringstoezicht op cliënten met een veiligheidsrisico

Op dit moment wordt gewerkt aan een advies over de uitvoerbaarheid van reclasseringstoezicht op cliënten die ernstige veiligheidsrisico’s met zich meebrengen voor de veiligheid van reclasseringswerkers, andere reclassenten en in sommige gevallen ook voor zichzelf. 
De RSJ schrijft dit advies op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De RSJ gaat in dit advies in op kenmerken van de cliënten waarbij ernstige veiligheidsrisico’s een rol spelen. Daarbij bekijkt de RSJ of deze cliënten – in het geval van ernstige veiligheidsrisico’s – kunnen worden uitgesloten van reclasseringstoezicht en zo ja, hoe deze cliënten in dat geval op een veilige manier kunnen re-integreren. Daarnaast is de RSJ voornemens na te gaan in hoeverre deze problematiek ook speelt bij de jeugdreclassering.

Buitenwereld naar binnen
Beeld: ©rsj

De buitenwereld naar binnen

De RSJ werkt aan een advies dat zich richt op het belang van duurzame verbindingen en betekenisvolle contacten van gedetineerden met de buitenwereld. Zij kunnen de gedetineerde helpen een betekenisvol bestaan op te bouwen. Hiervoor is het van belang dat de buitenwereld betrokken wordt bij het leven binnen de gevangenismuren. Op deze manier kan een duurzamere verbinding ontstaan die als brug (verbindende schakel) kan dienen voor gedetineerden naar buiten toe. De noodzaak om een optimale overgang te realiseren vloeit voort uit de penitentiaire beginselen en draagt tegelijkertijd bij aan de veiligheid van de samenleving door een meer bestendige terugkeer en vermindering van recidive. De RSJ verwacht dit advies eind 2023 uit te brengen.

Vreemdelingen in JJI's
Beeld: ©rsj

Inzet ervaringsdeskundigen binnen het reclasseringswerk

De RSJ is op verzoek van de minister voor Rechtsbescherming bezig met een advies over de inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers bij de reclassering. In het advies wordt bekeken of en in hoeverre de inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers van toegevoegde waarde kan zijn voor (onderdelen van) het reclasseringswerk. Ook komt aan de orde hoe de inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers er concreet uit zou kunnen zien, welke randvoorwaarden hier eventueel zouden moeten gelden en welke risico’s en dilemma’s hieraan zijn verbonden. Het advies wordt naar verwachting in het najaar van 2023 uitgebracht.