Vacature Buitengewoon lid Afdeling rechtspraak RSJ - huisarts

Bent u huisarts en in staat tot onafhankelijke oordeelsvorming in multidisciplinair verband, bent u communicatief sterk en maatschappelijk betrokken? Bent u op de hoogte van de ontwikkelingen op het terrein waarop de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) zich begeeft en hebt u ruime  ervaring en vakinhoudelijke kennis op hoog niveau? Dan benoemen wij u graag als buitengewoon lid van de afdeling Rechtspraak.

Waarom een huisarts?
Op het terrein van het gevangeniswezen en het jeugdterrein is onder meer sprake van zogenoemde medische beroepszaken. Huisartsen maken deel uit van de beroepscommissie die over onder meer het handelen van de medische dienst in een inrichting oordeelt.

Wat vragen wij?
Voor wat betreft de tijdsinvestering moet u rekening houden met gemiddeld een dagdeel per week. Leden ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding overeenkomstig het bepaalde in het Besluit vergoedingen RSJ.
Omdat de RSJ een onafhankelijk orgaan is, komt niet iedereen in aanmerking voor benoeming. Voor functies of nevenfuncties die onverenigbaar zijn met het lidmaatschap wordt verwezen naar artikel 6 van de Instellingswet RSJ.
De RSJ wil de diversiteit in de samenleving weerspiegeld zien in zijn samenstelling.

Wat voor organisatie is de RSJ?
De RSJ is een bij wet ingesteld onafhankelijk orgaan dat zich inzet voor een humane en rechtvaardige toepassing van sancties en jeugdbeschermingsmaatregelen door advies en rechtspraak. De Afdeling rechtspraak van de RSJ treedt op als beroepsrechter in bij wet geregelde beklag- en beroepsprocedures voor ingeslotenen in justitiële inrichtingen.

De rechtsprekende taak wordt uitgeoefend door beroepscommissies, die worden samengesteld uit de leden van de Afdeling rechtspraak. De beroepscommissies worden voorgezeten door vaste voorzitters die in hun dagelijks werk met rechtspraak zijn belast.

De Raad wordt ondersteund door een ambtelijk secretariaat van ongeveer 50 medewerkers onder leiding van een algemeen secretaris. Het secretariaat is gevestigd in Den Haag.

Meer informatie?
Meer informatie over de organisatie, de adviezen en de uitspraken van de RSJ is te vinden op de website www.rsj.nl. Bij vragen over de vacature kunt u contact opnemen met de algemeen secretaris van de Raad, dhr. E. Bervoets, telefoon 070-3619300.

Solliciteren?
Sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae, kunnen  worden gericht aan de RSJ t.a.v. dhr. E. Bervoets. Dit kan per e-mail (secretariaat@rsj.nl). Brieven worden meteen in behandeling genomen. Wilt u meer informatie over deze functie? Neem dan ook contact op met de heer E. Bervoets via 070-3619300.

*Muziek speelt*

Logo RSJ staat in beeld.
Beeldtekst: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.

Voiceover:
De RSJ heeft als doel toe te zien op een humane en rechtvaardige toepassing van sancties en jeugdbeschermingsmaatregelen.
De RSJ heeft daartoe twee gelijkwaardige taken:
De Raad toetst als beroepsrechter beslissingen die zijn genomen over personen die een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel ondergaan.
Justitiabelen die het niet eens zijn met beslissingen die over hem of haar zijn genomen kunnen daartegen in beroep bij de RSJ.
Daarnaast adviseert de Raad de ministers van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over beleid en wetgeving op het gebied van straffen, maatregelen en Jeugdigen.
Dit zijn adviezen die of op verzoek van de ministers of op eigen initiatief worden uitgebracht op de domeinen: gevangeniswezen, forensische zorg, reclassering en jeugdigen.
Bij beide taken houdt de RSJ rekening met de positie van justitiabelen, de veiligheid van de samenleving en de positie van slachtoffers en nabestaanden.
De RSJ heeft dus twee taken die zijn ondergebracht in één organisatie.
Hoewel deze taken gescheiden zijn in uitvoering, wordt er gewerkt vanuit de gemeenschappelijke uitgangspunten; onafhankelijk, deskundig, transparant, voortvarend en samenwerkend.

*Muziek stopt*

Logo RSJ staat in beeld.
Beeldtekst: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.