Vacature: Buitengewoon lid Afdeling rechtspraak (rechter)

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) is op zoek naar kandidaten voor de functie van buitengewoon lid van de Afdeling rechtspraak van de RSJ.

Voor de Afdeling rechtspraak is de RSJ op zoek naar een rechter die zal fungeren als schorsingsvoorzitter op het terrein van het gevangeniswezen.

Over de functie

De rechtsprekende taak van de RSJ wordt uitgeoefend door beroepscommissies, die worden samengesteld uit de leden van de Afdeling rechtspraak. De beroepscommissies worden voorgezeten door vaste voorzitters.

Schorsingsvoorzitters vervullen een specifieke rol. Op schorsingsverzoeken wordt niet door een voltallige beroepscommissie beslist, maar door één schorsingsvoorzitter. Op het terrein van het gevangeniswezen zijn momenteel vijf schorsingsvoorzitters actief. Dit aantal wordt uitgebreid naar zes. De schorsingsvoorzitters hebben bij toerbeurt piket. Van schorsingsvoorzitters wordt verwacht dat zij ook op regelmatige basis deelnemen in beroepscommissies.

Profiel

De RSJ zoekt leden die in staat zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming in multidisciplinair verband, communicatief sterk en maatschappelijk betrokken zijn, op de hoogte zijn van de ontwikkelingen op het terrein waarop de RSJ zich begeeft en kunnen bogen op ruime ervaring en vakinhoudelijke kennis op hoog niveau. Voor wat betreft de tijdsinvestering moet – gemiddeld genomen – rekening worden gehouden met minimaal een dagdeel per week. Leden ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding overeenkomstig het bepaalde in het Besluit vergoedingen Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.

Omdat de RSJ een onafhankelijk orgaan is, komt niet iedereen in aanmerking voor benoeming. Voor functies of nevenfuncties die onverenigbaar zijn met het lidmaatschap wordt verwezen naar artikel 6 van de Instellingswet RSJ.

De RSJ wil de diversiteit in de samenleving weerspiegeld zien in zijn samenstelling.

Over de RSJ

De RSJ is een bij wet ingesteld onafhankelijk orgaan. De RSJ ziet door advies en rechtspraak toe op een humane en rechtvaardige toepassing van sancties en jeugdbeschermingsmaatregelen. De RSJ houdt daarbij rekening met de belangen van slachtoffers en de veiligheid van de samenleving.

De Afdeling rechtspraak van de RSJ treedt op als beroepsrechter in bij wet geregelde beklag- en beroepsprocedures voor ingeslotenen in justitiële inrichtingen.

Een ambtelijk secretariaat van ongeveer 50 medewerkers ondersteunt de Raad bij het uitvoeren van haar taak, onder leiding van een algemeen secretaris. Het secretariaat is gevestigd in Den Haag.

Interesse in deze vacature?

Het wordt op prijs gesteld als u deze advertentie onder de aandacht brengt van potentiële kandidaten. Meer informatie over de organisatie, de adviezen en de uitspraken van de RSJ is te vinden op de website www.rsj.nl. Inlichtingen over de vacatures kunt u verkrijgen bij de algemeen secretaris van de Raad, dhr. E. Bervoets, telefoon (070) 361 9300.

Sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae, kunnen worden gericht aan de RSJ t.a.v. dhr. E. Bervoets. Dit kan per e-mail (secretariaat@rsj.nl).

*Muziek speelt*

Logo RSJ staat in beeld.
Beeldtekst: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.

Voiceover:
De RSJ heeft als doel toe te zien op een humane en rechtvaardige toepassing van sancties en jeugdbeschermingsmaatregelen.
De RSJ heeft daartoe twee gelijkwaardige taken:
De Raad toetst als beroepsrechter beslissingen die zijn genomen over personen die een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel ondergaan.
Justitiabelen die het niet eens zijn met beslissingen die over hem of haar zijn genomen kunnen daartegen in beroep bij de RSJ.
Daarnaast adviseert de Raad de ministers van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over beleid en wetgeving op het gebied van straffen, maatregelen en Jeugdigen.
Dit zijn adviezen die of op verzoek van de ministers of op eigen initiatief worden uitgebracht op de domeinen: gevangeniswezen, forensische zorg, reclassering en jeugdigen.
Bij beide taken houdt de RSJ rekening met de positie van justitiabelen, de veiligheid van de samenleving en de positie van slachtoffers en nabestaanden.
De RSJ heeft dus twee taken die zijn ondergebracht in één organisatie.
Hoewel deze taken gescheiden zijn in uitvoering, wordt er gewerkt vanuit de gemeenschappelijke uitgangspunten; onafhankelijk, deskundig, transparant, voortvarend en samenwerkend.

*Muziek stopt*

Logo RSJ staat in beeld.
Beeldtekst: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.