Buitengewoon lid Afdeling rechtspraak (gedragsdeskundigen)

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) is op zoek naar kandidaten voor de functie van buitengewoon lid van de Afdeling rechtspraak van de RSJ.

Voor de Afdeling rechtspraak is de RSJ op zoek naar 2 gedragsdeskundigen.

Een gedragsdeskundige (psychiater/psycholoog) maakt op het tbs- en jeugdterrein standaard deel uit van de beroepscommissie van de RSJ. Op het terrein van het gevangeniswezen maakt een gedragsdeskundige deel uit van de beroepscommissie die beslist over zogenoemde dwangmedicatiezaken. Er is met name behoefte aan psychiaters.

Profiel

De RSJ is op zoek naar leden die:

  • in staat zijn om onafhankelijk een oordeel te vormen in multidisciplinair verband
  • communicatief sterk zijn en maatschappelijk betrokken
  • op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op de terreinen: gevangeniswezen, forensische zorg en jeugd
  • ruime ervaring en vakinhoudelijke kennis op hoog niveau hebben.

Houd rekening met een tijdsinvestering van minimaal een dagdeel per week. Raadsleden van de Afdeling rechtspraak van de RSJ ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding overeenkomstig het bepaalde in het Besluit vergoedingen Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming.

Omdat de RSJ een onafhankelijk orgaan is, komt niet iedereen in aanmerking voor benoeming. Voor functies of nevenfuncties die onverenigbaar zijn met het lidmaatschap verwijzen wij naar artikel 6 van de Instellingswet RSJ.

Over de RSJ

De RSJ is een bij wet ingesteld onafhankelijk orgaan. De RSJ ziet door advies en rechtspraak toe op een humane en rechtvaardige toepassing van sancties en jeugdbeschermingsmaatregelen. De RSJ houdt daarbij rekening met de belangen van slachtoffers en de veiligheid van de samenleving.

De Afdeling rechtspraak van de RSJ treedt op als beroepsrechter in bij wet geregelde beklag- en beroepsprocedures voor ingeslotenen in justitiële inrichtingen.

Afdeling rechtspraak

Beroepscommissies voeren de rechtsprekende taak van de RSJ uit. Deze beroepscommissies bestaan uit de leden van de Afdeling rechtspraak en worden voorgezeten door vaste voorzitters die in hun dagelijks werk met rechtspraak bezig zijn.

Een ambtelijk secretariaat van ongeveer 50 medewerkers ondersteunt de Raad bij het uitvoeren van haar taak, onder leiding van een algemeen secretaris. Het secretariaat is gevestigd in Den Haag.

Interesse in deze vacature?

Voor eventuele vragen over deze vacature kunt u terecht bij dhr. E. Bervoets (algemeen secretaris RSJ). Wilt u reageren? Dat kan zolang deze vacature online staat. Stuur uw cv en motivatiebrief naar dhr. E. Bervoets via info@rsj.nl.

Procedure Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

*Muziek speelt*

Logo RSJ staat in beeld.
Beeldtekst: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.

Voiceover:
Als u gedetineerd bent of tbs-gesteld, of u zit als jongere in een justitiële jeugdinrichting of een jeugdzorg plus instelling en u bent het niet eens met beslissingen over bijvoorbeeld plaatsing en overplaatsing, disciplinaire straffen of weigering van verlof, kunt u beroep aantekenen bij de RSJ.

Dat kan in de volgende gevallen: U heeft geklaagd over een beslissing van het hoofd van de inrichting en u bent het niet eens met de uitspraak van de beklagcommissie. Het hoofd van een inrichting kan overigens ook in beroep gaan tegen de uitspraken van een beklagcommissie.

Of: u heeft een verzoek gedaan om overplaatsing of deelname aan een penitentiair programma, maar bent het niet eens met de beslissing tot afwijzing van de selectiefunctionaris.
Heeft de selectiefunctionaris zonder voorafgaand verzoek van u een selectiebeslissing genomen, dan kunt u daartegen een bezwaarschrift bij de selectiefunctionaris indienen. Wordt dit ongegrond verklaard, dan kunt u daartegen in beroep gaan bij de RSJ.

Of: u bent het niet eens met het handelen van de inrichtingsarts en bemiddeling door het hoofd van de medische dienst en de medisch adviseur van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft niet geholpen.

Of: u bent het niet eens met een beslissing van de minister van Justitie en Veiligheid, bijvoorbeeld over verlof, strafonderbreking of verlenging passantentermijn.

Nadat u van de beslissing op de hoogte bent gesteld heeft u zeven dagen de tijd om beroep in te stellen bij de RSJ.
Dien uw beroep in via e-mail op beroepen@rsj.nl of per post. Meld in het beroep altijd: - uw naam, - waar u verblijft of verbleef, - tegen welke beslissing u een beroep instelt, en - waarom u het niet met de beslissing eens bent.

Een beroep verloopt óf alleen via een schriftelijke procedure óf er volgt een zitting in een penitentiaire inrichting of rechtbank. Het kan enkele maanden duren voordat een beroepschrift is behandeld. Als het beroep op zitting is besproken, volgt vaak binnen zes weken de uitspraak.

Het kan zijn dat de tenuitvoerlegging van de beslissing waartegen u een beroep instelt nog voortduurt. In dat geval kunt u de RSJ om schorsing vragen. Dat heeft alleen zin als de beslissing duidelijk in strijd is met de wet of kennelijk onredelijk of onbillijk is.

*Muziek stopt*

Logo RSJ staat in beeld.
Beeldtekst: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.