Racisme en discriminatie in detentie

De onderwerpen diversiteit, inclusiviteit, racisme en discriminatie spelen momenteel een grote rol in het maatschappelijk debat. Gedetineerden bevinden zich in een bijzondere situatie waarin zij – meer dan buiten een instelling – van anderen afhankelijk zijn.

De RSJ ziet het als zijn taak om, los van de mate waarin racisme en discriminatie in detentie voorkomen, de situatie omtrent deze onderwerpen binnen DJI te agenderen. Daarom heeft de RSJ op eigen initiatief een advies uitgebracht over racisme en discriminatie in de detentiepraktijk. Het advies richt zich in het bijzonder op de bejegening van gedetineerden en de RSJ besteedt aandacht aan het werk- en leefklimaat binnen de PI’s.

Het advies Racisme en discriminatie in detentie is op 7 juni 2022 gepubliceerd.