Vacature lid RSJ 2018

Het bestuur van de RSJ wenst in contact te komen met potentiële kandidaten voor de functie van

LID VAN DE AFDELING RECHTSPRAAK VAN DE RAAD VOOR STRAFRECHTSTOEPASSING EN JEUGDBESCHERMING

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) is een bij wet ingesteld onafhankelijk orgaan. De RSJ ziet door advies en rechtspraak toe op een humane en rechtvaardige toepassing van sancties en jeugdbeschermingsmaatregelen. De RSJ houdt daarbij rekening met de belangen van slachtoffers en de veiligheid van de samenleving.

De Afdeling rechtspraak van de RSJ treedt op als beroepsrechter in bij wet geregelde beklag- en beroepsprocedures voor ingeslotenen in justitiële inrichtingen.

Voor de Afdeling rechtspraak is de RSJ op zoek naar:

  • 2 rechters die zullen fungeren als schorsingsvoorzitter op het terrein van het gevangeniswezen en
  • 1 psychiater en/of psycholoog die zal functioneren als lid van een beroepscommissie

Organisatie

De rechtsprekende taak wordt uitgeoefend door beroepscommissies, die worden samengesteld uit de leden van de Afdeling rechtspraak. De beroepscommissies worden voorgezeten door vaste voorzitters.

Schorsingsvoorzitters vervullen een specifieke rol. Op schorsingsverzoeken wordt niet door een voltallige beroepscommissie beslist, maar door één schorsingsvoorzitter. Op het terrein van het gevangeniswezen zijn meerdere schorsingsvoorzitters actief die bij toerbeurt een week piket hebben. Van schorsingsvoorzitters wordt voorts verwacht dat zij ook op regelmatige basis deelnemen in beroepscommissies.

De Raad wordt ondersteund door een ambtelijk secretariaat van ongeveer 50 medewerkers onder leiding van een algemeen secretaris. Het secretariaat is gevestigd in Den Haag.

Profiel

De RSJ zoekt leden die in staat zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming in multidisciplinair verband, communicatief sterk en maatschappelijk betrokken zijn, op de hoogte zijn van de ontwikkelingen op het terrein waarop de RSJ zich begeeft en kunnen bogen op ruime (bij voorkeur tevens internationale ) ervaring en vakinhoudelijke kennis op hoog niveau. Voor wat betreft de tijdsinvestering moet rekening worden gehouden met minimaal een dagdeel per week. Leden ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding overeenkomstig het bepaalde in het Besluit vergoedingen Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming.
Omdat de RSJ een onafhankelijk orgaan is, komt niet iedereen in aanmerking voor benoeming. Voor functies of nevenfuncties die onverenigbaar zijn met het lidmaatschap wordt verwezen naar artikel 6 van de Instellingswet RSJ.
De RSJ wil de diversiteit in de samenleving weerspiegeld zien in zijn samenstelling.

Informatie

Het wordt op prijs gesteld als u deze advertentie onder de aandacht brengt van potentiële kandidaten. Meer informatie over de organisatie, de adviezen en de uitspraken van de RSJ is te vinden op de website www.rsj.nl

Inlichtingen over de vacatures kunt u verkrijgen bij de plv. algemeen secretaris van de Raad, dhr. P.M.C. van den Beemt, telefoon (070) 361 9300.

Sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae, kunnen tot en met 21 december 2018 worden gericht aan de RSJ t.a.v. dhr. P.M.C. van den Beemt. Dit kan per e-mail (managementondersteuning@rsj.nl).