Vacature raadsleden

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Vacature raadsleden

Het bestuur van de RSJ wenst in contact te komen met potentiële kandidaten voor de functie van

LID VAN DE (AFDELING RECHTSPRAAK VAN DE) RAAD VOOR STRAFRECHTSTOEPASSING EN JEUGDBESCHERMING

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) is een bij wet ingesteld onafhankelijk orgaan. De RSJ ziet door advies en rechtspraak toe op een humane en rechtvaardige toepassing van sancties en jeugdbeschermingsmaatregelen. De RSJ streeft naar naleving van de fundamentele rechten van degenen die in het kader van sancties en jeugdbeschermingsmaatregelen aan de zorg van de overheid zijn toevertrouwd. De beginselen van goede bejegening vormen daarbij een leidraad. De RSJ houdt daarnaast rekening met de belangen van de slachtoffers en de veiligheid van de samenleving.

De Afdeling advisering van de RSJ adviseert de bewindspersonen van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van VWS gevraagd en ongevraagd over de uitvoering van beleid en toepassing van regelgeving in zijn aandachtsvelden.

De Afdeling rechtspraak van de RSJ treedt op als beroepsrechter in bij wet geregelde beklag- en beroepsprocedures voor ingeslotenen in justitiële inrichtingen.


Voor de Afdeling rechtspraak zijn wij op zoek naar:

• 5 rechters (3 op het tbs-terrein en 2 op het terrein van het gevangeniswezen, waarvan 1 op het medisch terrein van het gevangeniswezen)
• 1 hoogleraar (bij voorkeur strafrecht met penitentiair-rechtelijke oriëntatie)
• 1 advocaat (bij voorkeur strafrechtelijk georiënteerd)
• 2 psychiaters en/of gedragsdeskundigen, waarvan 1 met adoptiedeskundigheid
• 2 leden met algemene kennis van het penitentiaire veld en/of deskundigheid op het gebied van vreemdelingenrecht

Organisatie

Op 1 juli 2015 is voor de RSJ een nieuwe Instellingswet in werking getreden. Met deze wet is een striktere scheiding aangebracht tussen de adviserende en de rechtsprekende taak van de RSJ. De RSJ kent met ingang van 1 januari 2016 een Afdeling advisering en een Afdeling rechtspraak. Raadsleden worden benoemd voor een periode van vier jaar in één van beide afdelingen en kunnen twee keer worden herbenoemd.

De adviezen worden opgesteld door adviescommissies, die worden samengesteld uit leden van de Afdeling advisering.

De rechtsprekende taak wordt uitgeoefend door beroepscommissies, die worden samengesteld uit de leden van de Afdeling rechtspraak. De beroepscommissies worden voorgezeten door vaste voorzitters, die tezamen het coördinerend orgaan voor de rechtspraakfunctie vormen: de rechtspraakkamer.

De Raad wordt geleid door een bestuur en ondersteund door een ambtelijk secretariaat van ongeveer 50 medewerkers onder leiding van een directeur, die tevens algemeen secretaris is van de Raad. Het secretariaat is gevestigd in Den Haag.

Profiel

De RSJ zoekt leden die in staat zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming in multidisciplinair verband, communicatief sterk en maatschappelijk betrokken zijn, op de hoogte zijn van de ontwikkelingen op het terrein waarop de RSJ zich begeeft en kunnen bogen op ruime (bij voorkeur tevens internationale ) ervaring en vakinhoudelijke kennis op hoog niveau. Voor wat betreft de tijdsinvestering moet rekening worden gehouden met minimaal een dagdeel per week. Leden ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding overeenkomstig het bepaalde in het Besluit vergoedingen Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming.
Omdat de RSJ een onafhankelijk orgaan is, komt niet iedereen in aanmerking voor benoeming. Voor functies of nevenfuncties die onverenigbaar zijn met het lidmaatschap wordt verwezen naar artikel 6 van de Instellingswet RSJ.
De RSJ wil de diversiteit in de samenleving weerspiegeld zien in zijn samenstelling.

Informatie

Het wordt op prijs gesteld als u deze advertentie onder de aandacht brengt van potentiële kandidaten. Meer informatie over de organisatie, de adviezen en de uitspraken van de RSJ is te vinden op de website

www.rsj.nl. Inlichtingen over de vacatures kunt u verkrijgen bij de algemeen secretaris/directeur van de Raad, drs. P.G. Molenaar, telefoon (070) 361 9300.

Sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae, kunnen tot en met 15 november 2017 worden gericht aan de RSJ t.a.v. drs. P.G. Molenaar. Dit kan per mail (stafbureau@rsj.nl).