Rechtspraak

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

De Raad toetst als beroepsrechter beslissingen die zijn genomen over personen die een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel ondergaan: gedetineerden, tbs-gestelden en jeugdigen in justitiële jeugdinrichtingen. Behalve om beslissingen van de inrichtingsdirecteur kan het ook gaan over medisch handelen van een inrichtingsarts of beslissingen van de selectiefunctionaris of de minister van Veiligheid en Justitie. Daarnaast kunnen beslissingen worden getoetst ten aanzien van jeugdigen die met een civielrechtelijke titel in een jeugdzorg plus instelling verblijven.

Zaken waarin de Raad om een uitspraak wordt gevraagd zijn bijvoorbeeld:

  • plaatsing en overplaatsing;
  • disciplinaire straffen en maatregelen;
  • al dan niet voorschrijven van een medicijn door de inrichtingsarts;
  • weigering van verlof.

Krachtens de Jeugdwet heeft de Raad een rechtspraaktaak ten aanzien van jeugdigen die op een civielrechtelijke titel in gesloten, niet-justitiƫle jeugdinstellingen verblijven.

De Raad toetst aan de wet (m.n. de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiƫle jeugdinrichtingen en de Jeugdwet) en aan de redelijkheid en billijkheid.
De uitspraken zijn bindend: er is geen verdere beroepsmogelijkheid. Het aantal zaken dat op het terrein van de rechtspraak wordt behandeld, is de afgelopen jaren steeds fors toegenomen.

Advisering Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie

De Raad adviseert in individuele zaken aangaande de wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie; hierbij gaat het om heroverweging in geval de minister van Veiligheid en Justitie aspirant-adoptief-ouders de 'beginseltoestemming' tot adoptie heeft geweigerd.