Congres 2016 "Aansluiting gemist"

Deze hoofdrubriek bevat 8 rubrieken:

Congres 2016 "Aansluiting gemist"

Een succesvolle terugkeer van personen in de samenleving vraagt om systemen die naadloos op elkaar aansluiten; tijd voor een out-of-the-box verkenning van knelpunten en oplossingen

Op 13 oktober 2016 heeft de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming haar tweejaarlijkse congres georganiseerd.
Het thema van dit jaar was ‘Aansluiting gemist, een succesvolle terugkeer van personen in de samenleving vraagt om systemen die naadloos op elkaar aansluiten’.
Doel van het congres was om medewerkers van gemeenten, uitvoerende organisaties, ministeries, wetenschap en maatschappelijke organisaties met elkaar in contact te brengen en het gesprek aan te gaan. Informatie-uitwisseling, netwerken, deskundigheidsbevordering werd met dit congres ondersteund.

Tijdens het congres is gesproken over de problemen waar justitiabelen, ‘verwarde personen’ en jeugdigen in de Jeugdzorg mee te maken krijgen wanneer zij van het ene systeem (gevangeniswezen – tbs – reclassering – of de samenleving) overgaan, of juist niet kunnen overgaan.


Het thema werd besproken in een aantal workshops, voorafgegaan door drie plenaire inleidingen. De Directeur-Generaal Straffen en Beschermen van het ministerie van Veiligheid en Justitie, Michele Blom, sprak over de toekomst van de sanctietoepassing waarbij de relatie tussen drie aspecten centraal staan; strafdoelen, maatschappelijke ontwikkelingen en de wijze waarop je het organiseert. Kinderombudsman Margrite Kalverboer sprak over het wegen van het belang van het kind in alle beslissingen die jeugdigen raken. (bijzonder) Hoogleraar Complexe Samenwerkingsprocessen, John Goedee (Universiteit Tilburg) sprak over de complexiteit van samenwerken. Wil je complexe casuïstiek kunnen aanpakken dan is een systemische benadering behulpzaam om vanuit de afzonderlijke organisaties tot een integrale afstemming te komen op context, inhoud en proces.

In de workshops werd nader ingegaan op de thema’s van de inleidingen en is men op interactieve wijze gaan onderzoeken wat er nodig is om tot oplossingen te komen. In de afsluitende forumdiscussie werd onder meer nader ingegaan op de belemmeringen en mogelijkheden die t.a.v. privacy worden ervaren bij de samenwerking tussen de verschillende organisaties of systemen. Daarnaast werd aandacht gevraagd voor de samenwerking tussen organisaties en systemen. Hierbij stond de vraag centraal of je volgens een bepaalde methode (systemisch) zou moeten samenwerken en hoe deze er dan uit zou moeten zien.
Ten slotte werd in het forum geconcludeerd dat het meewegen van het belang van het kind geïnternaliseerd moet zijn in het gedrag van de medewerker.


Het congres trok veel belangstelling: er waren meer dan 300 deelnemers.

Deelnemers waren onder meer afkomstig van (uitvoeringsorganisaties van) het ministerie van Veiligheid en Justitie, gevangeniswezen, Openbaar Ministerie, rechterlijke macht, advocatuur, inspecties, reclassering, belangenorganisaties van gedetineerden, forensisch-psychiatrische centra, zorginstellingen, justitiële jeugdinrichtingen, jeugdzorgplus-instellingen, universiteiten, hogescholen en gemeenten.


Onderaan deze pagina treft u de beschikbare presentaties aan.


De door deelnemers ingevulde enquête laat de volgende waardering zien:
Locatie: Goed
Seminars: Goed
Plenaire gedeelten: Goed