Introductie

Deze hoofdrubriek bevat 7 rubrieken:

De overheid is verantwoordelijk voor de zorg voor justitiabelen en jeugdigen. Deze personen bevinden zich in een afhankelijke positie. Zij hebben daarom bescherming nodig tegen te ver gaande inbreuken op hun (grond)rechten of een willekeurige toepassing ervan. Als onafhankelijk adviserend en toetsend orgaan ondersteunt de Raad de overheid bij het dragen van haar verantwoordelijkheid.

Missie

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming ziet er door advies en rechtspraak op onafhankelijke wijze op toe dat de overheid in de beleidsontwikkeling en de uitvoering van door de overheid opgelegde vrijheidsbenemende en vrijheidsbeperkende sancties en jeugdbeschermingsmaatregelen op een juridisch correcte wijze en in overeenstemming met beginselen van goede bejegening te werk gaat.

Visie

Onafhankelijk

De Raad is onafhankelijk. Dat wil zeggen dat hij de belangen van de partijen tussen welke hij opereert, onderkent maar daar niet aan gebonden is. Onafhankelijkheid in de adviesfunctie wil in de eerste plaats zeggen dat de Raad alle belangen en standpunten meeweegt en als adviseur volledig los staat van de belangen van enige organisatie in de strafrechtstoepassing.

Onafhankelijkheid in de rechtspraak is een vanzelfsprekendheid. Toch vindt de afgelopen jaren in algemene zin in toenemende mate discussie plaats over de rol en positie van de rechtspraak. Hoewel het vertrouwen in de rechterlijke macht nog steeds groot is, wordt daar door affaires en (negatieve) media-aandacht wel aan geknaagd. Leidraad voor de rechtspraak van de Raad is transparantie in de uitspraken, in de werkwijze en in de procedures, om zo de (voor de Raad zo vanzelfsprekende) onafhankelijkheid en onpartijdigheid te blijven garanderen. De Raad zal daarbij niet schuwen om pro- of reactief in de media een uitspraak toe te lichten.

Om optimale transparantie te geven in verband met onpartijdigheid moet duidelijk zijn wie van de raadsleden bij welke taken betrokken is. In de jaarverslagen van de Raad wordt de samenstelling van de adviescommissies vermeld.
Namen van raadsleden, die in beroepscommissies zitten, zijn altijd terug te vinden in de uitspraak. De Raad is er in 2011 toe overgegaan om de namen van raadsleden, die in beroepscommissies participeren, vooraf openbaar te maken. Dit gebeurt in elk geval op de website van de RSJ. In de stukken, die ter voorbereiding naar partijen gaan, wordt hiervan melding gemaakt en wordt gewezen op de mogelijkheid om contact op te nemen met het secretariaat om te informeren naar de samenstelling van de beroepscommissie.

Op de website wordt ook melding gemaakt van de functies en nevenfuncties van leden.

Klachtenregeling

Een ieder heeft het recht een klacht in te dienen over de wijze waarop de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming als organisatie of een bij de Raad werkzame persoon zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of haar heeft gedragen.

De regeling waarin de behandeling van klachten is neergelegd kunt u raadplegen via onderstaande verwijzing.