Introductie

Deze hoofdrubriek bevat 8 rubrieken:

De overheid is verantwoordelijk voor de zorg voor justitiabelen en jeugdigen. Deze personen bevinden zich in een afhankelijke positie. Zij hebben daarom bescherming nodig tegen te ver gaande inbreuken op hun (grond)rechten of een willekeurige toepassing ervan. Als onafhankelijk adviserend en toetsend orgaan ondersteunt de Raad de overheid bij het dragen van haar verantwoordelijkheid.

Missie

De RSJ ziet door advies en rechtspraak toe op een humane en rechtvaardige toepassing van sancties en jeugdbeschermingsmaatregelen.

De RSJ streeft naar naleving van de fundamentele rechten van degenen die in het kader van sancties en jeugdbeschermingsmaatregelen aan de zorg van de overheid zijn toevertrouwd. De beginselen van goede bejegening vormen daarbij een leidraad. De RSJ houdt daarnaast rekening met de belangen van de slachtoffers en de veiligheid van de samenleving.

De RSJ heeft als wettelijke taken rechtspraak en advisering. Hoewel gescheiden in uitvoering, is er sprake van gemeenschappelijke uitgangpunten.

Onafhankelijk
De RSJ vervult zijn taken zonder daarin gebonden te zijn aan de belangen van enige organisatie, partij of overheid.

Deskundig
Leden en medewerkers van de RSJ zijn deskundig en op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op hun terrein. Zij vertegenwoordigen verschillende disciplines. Zowel bij rechtspraak als bij advisering heeft de multidisciplinaire samenstelling van de RSJ een meerwaarde voor de taakuitvoering.

Transparant
De RSJ laat zien wat hij doet door uitspraken, adviezen en andere producten openbaar te maken. De RSJ maakt inzichtelijk welke uitgangspunten leidend zijn in de taakuitoefening.

Voortvarend
De RSJ treedt actief naar buiten met zijn adviezen. De RSJ brengt zowel vanuit advisering als vanuit rechtspraak thema’s onder de aandacht.
De RSJ brengt zijn adviezen tijdig uit, vooruitlopend op of aansluitend bij actuele politiek-maatschappelijke ontwikkelingen en discussies.
De RSJ doet zijn uitspraken zo spoedig mogelijk na het indienen van een beroep.

Samenwerkend
In de taakuitvoering van de RSJ vindt informatie-uitwisseling, afstemming en overleg met relevante partners in het werkveld plaats, met inachtneming van de onafhankelijke rol en positie van de RSJ.

Zie voor verdere informatie het missiedocument op deze pagina.

Klachtenregeling

Een ieder heeft het recht een klacht in te dienen over de wijze waarop de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming als organisatie of een bij de Raad werkzame persoon zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of haar heeft gedragen.

De regeling waarin de behandeling van klachten is neergelegd kunt u raadplegen via onderstaande verwijzing.