Privacybeleid

Privacybeleid

Privacybeleid RSJ

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering en de taken die de Raad bij wet is opgedragen, t.w. rechtspraak in het kader van de Pbw, de Bvt en de Bjj, alsmede advisering in het kader van de Wobka.

Soorten persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Daar waar uw persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. De RSJ gebruikt uw persoonsgegevens slechts voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het indienen van een beroepschrift of schorsingsverzoek, deze gegevens uitsluitend worden gebruikt voor de behandeling van uw beroeps- of schorsingszaken.

Informatieplicht

De RSJ brengt een betrokkene op de hoogte van het feit dat er gegevens van hem worden verwerkt.

Bewaartermijn

De RSJ bewaart de persoonsgegevens in overeenstemming met de termijnen zoals deze zijn vastgelegd in de selectielijsten op grond van de Archiefwet 1995, onder meer het Basisselectiedocument Gevangeniswezen en Terbeschikkingstelling, en Justitiƫle jeugdzorg.

Hoe heeft de RSJ de verwerking van persoonsgegevens beveiligd?

RSJ heeft de (fysieke en digitale) verwerking van persoonsgegevens gebaseerd op de Rijksbrede normenkaders die opgenomen zijn in de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR:2012).

Functionaris voor gegevensbescherming

De RSJ heeft een Functionaris voor gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is onafhankelijk en controleert of de RSJ de regels van de AVG toepast en naleeft.

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de toepassing van de privacywetgeving.

Inzagerecht

De RSJ kan op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verzocht worden om inzage en correctie van uw persoonsgegevens.

  • Het inzagerecht is een verzoek om te achterhalen welke persoonsgegevens de RSJ van u heeft verwerkt.
  • Het correctierecht is een verzoek om onjuiste, onvolledige of niet relevante gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

Het verzoek kan, samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en indien nodig een machtiging, gestuurd worden naar:

  • Per mail: info@rsj.nl o.v.v. inzageverzoek resp. wijzigingsverzoek AVG
  • Per post: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming o.v.v. inzageverzoek resp. wijzigingsverzoek AVG, Postbus 30137 2500 GC Den Haag

Heeft u algemene vragen over gegevensbescherming bij de RSJ of uw rechten? Neem dan contact op met de Functionaris voor gegevensbescherming (FG):
Carolin Kaiser, e-mail: carolin.kaiser@privacycompany.eu